Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Bellman Groups högsta beslutande organ.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, dels göra en anmälan till bolaget. Aktieägare som inte kan delta personligen har möjlighet att företrädas av ombud med fullmakt. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2020

Årsstämma i Bellman Group AB (publ) kommer hållas den 19 maj 2020 kl. 13:00 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2019

Vid en extra bolagsstämma i Stockholm den 16 oktober 2019 valdes Charlotte Hybinette och Anne-Lie Lind till nya ordinarie ledamöter i styrelsen. I samband med den extra bolagsstämman lämnade Christina Ragsten styrelsen.

Det beslutades även att arvode till styrelsen fram till årsstämman 2020 ska utgå med belopp motsvarande ett årligt arvode om 250 000 kronor för var och en av Charlotte Hybinette och Anne-Lie Lind samt att Ingalill Östman från och med denna dag ska erhålla förhöjt styrelsearvode för resterande period till nästa årsstämma med belopp som motsvarar ett årligt styrelsearvode om 250 000 kronor.

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hölls den 7 maj 2019 i Stockholm. Vid stämman var samtliga aktieägare representerade, motsvarande 100 procent av antalet aktier och röster i bolaget. På årsstämman beslutades bland annat: att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning, att arvode till styrelsen skall utgå enligt räkning, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes Björn Andersson, Håkan Lind, Per Nordlander, Christina Ragsten och Ingalill Östman.

Till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma
omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.