Gabriella Fällman

CIO

Född: 1972
Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet
Head of IT på Arvid Nordquist, Business Controller, Affärssystemkonsult

Andra pågående uppdrag

Aktieinnehav i Bellman Group
150 aktier*

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.