Björn Andersson

Ordförande sedan 2018 och ledamot sedan 2017

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom, Sjöofficer

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Umia Sweden AB, Bara Mineraler AB, Färg-In AB samt Luda Farm AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Senior partner i Neuman & Nydahl, VD Oden anläggningsentreprenad, CFO NCC AB, CFO AB Svenska Shell och ledande befattningar inom Shell.

Aktieinnehav i Bellman Group
12 000 aktier* via bolag

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.