Bellman Group AB (publ) (“Bolaget”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2022 med ISIN SE0009889553 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Den 28 januari 2021 skickade Bolaget ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direkt-registrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som är registrerade i Euroclear Sweden:s skuldbok per den 27 januari 2021.

Obligationerna kommer att återlösas på återlösendagen som kommer att infalla den 23 februari 2021. I enlighet med obligationsvillkoren kommer Obligationerna att inlösas in till ett belopp motsvarande 101,95 procent av nominellt belopp (d.v.s. 1 019 500 kronor per Obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen ej betald ränta, upp till och inkluderat återlösendagen, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, på avstämningsdagen som är den 16 februari 2021. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande om att köpa eller sälja, eller en begäran om anbud att köpa eller sälja, värdepapper emitterade av Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 16.00 CET.