Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen kommer totalt 1,150 miljoner kronor vara utestående av Obligationslånet.

Emissionen mottogs med starkt intresse från nordiska institutioner och var väl övertecknad. Obligationslånet löper med rörlig ränta om 3m STIBOR + 500 baspunkter och de Ytterligare Obligationerna placerades på 97.00% av par. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala dragningar under Bolagets revolverande kreditfacilitet.

Arctic Securities och Swedbank agerade Joint Bookrunners i transaktionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 16:08 CET.