Emissionen mottogs med starkt intresse från nordiska institutioner och var väl övertecknad. Obligationslånet löper med rörlig ränta om 3m STIBOR + 500 baspunkter och de Ytterligare Obligationerna placerades på 97.00% av par. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala dragningar under Bolagets revolverande kreditfacilitet.

Arctic Securities och Swedbank agerade Joint Bookrunners i transaktionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 16:08 CET.