För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se, +46 (0)70 874 50 41

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10:00 den 27 april 2020. 

Om Bellman Group
Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier i Göteborgsregionen samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i Stockholmsområdet.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Läs mer på www.bellmangroup.se