Bellman Group AB (”Bellman Group”) offentliggjorde den 27 januari 2021 en framgångsrik emission av seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den 10 februari 2026.

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bellman Groups webbplats www.bellmangroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli omkring den 12 mars 2021.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.30 den 10 mars 2021.