Bellman Group har sedan emissionen av existerande obligation fortsatt leverera på sin tillväxtstrategi och hittat flertalet kompletterande förvärv. Detta har lett till att man utnyttjat hela ramen under existerande revolverande kreditfacilitet om 250 miljoner kronor. Bellman Group ser för närvarande flertalet potentiella förvärv och för att skapa bästa förutsättningar för att fortsätta leverera på tillväxtstrategin avser Bolaget emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om upp till 250 miljoner kronor för att återbetala motsvarande draget belopp under existerande revolverande kreditfacilitet. Detta kommer möjliggöra fortsatt flexibilitet och därmed skapa förutsättningar för att vidareutveckla koncernen som en ledande leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-16 09:00 CET.