Bellman Group ingick den 13 december 2018 ett avtal med ägaren till Samgräv om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag, villkorat av att Bolaget erhåller erforderlig finansiering och Konkurrensverkets godkännande. Båda villkoren har nu uppfyllts och tillträde har idag skett.

Hela det initiala kontanta vederlaget om 100 miljoner kronor har idag erlagts och Bolaget har även genomfört en riktad nyemission av aktier till ett värde av 44 miljoner kronor till Samgrävs tidigare ägare, vilket efter nyemissionen ger Samgrävs tidigare ägare en ägarandel i Bellman Group på totalt 6,8 %. Som tidigare meddelats kan en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 96,5 miljoner kronor utfalla, beroende på utvecklingen av Samgrävs EBITDA under perioden och vart och ett av åren 2019 till och med 2022.

Avsikten är att Samgräv fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

Förvärvet har finansierats genom nytt eget kapital och utgivande av nya obligationer. De överlåtelsebegränsningar som hittills har gällt för de nya obligationerna i enlighet med det s.k. Investor Undertaking som har ingåtts av varje investerare i de nya obligationerna, har i och med slutförandet av förvärvet upphört att gälla. De nya obligationerna är alltså nu överlåtbara utan begränsningar.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Bolagets tidigare pressmeddelande daterat den 13 december 2018.

Andulf Advokat har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet och Pareto Securities och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat finansiell respektive legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Hansson, VD, Samgräv, +46 (0) 70 677 65 53, roger@samgrav.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 14.00 CET den 31 januari 2019.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens nettoförsäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag uppgick till 1 353 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag, uppgick till 155 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.