Bellman Group AB har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 på www.bellmangroup.se.

2023 har varit ett stabilt år för Bellman Group. Trots fortsatt oro i omvärlden, ett högt ränteläge och kraftiga variationer i drivmedelspriser presterade koncernen såväl en omsättningsökning som ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Bellman Group förvärvade under året två bolag, VG-Teknik och Värnamo, vilket ytterligare stärkte vårt erbjudande, framför allt i affärsområde Syd.

”Vår strategi med ett helhetserbjudande till kund som inkluderar expertis inom sprängning, schakt, transport och masshantering ger oss möjlighet att vara med redan under planeringsfasen av stora projekt.

Vi omfattas från om med 2024 av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ett direktiv som antogs av EU i november 2022. Bellman Group arbetar intensivt med att sätta oss in i vad CSRD innebär för oss, för att fastställa hur vi behöver utforma vår hållbarhetsrapportering och vårt hållbarhetsarbete framöver. 

Stark finansiell flexibilitet möjliggör fortsatta förvärv med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Även om lågkonjunkturen gör att Bellman Groups verksamhet påverkas av en tuffare marknad inom bostäder och logistik känner jag mig trygg i att koncernens bas i infrastruktur- och industriprojekt, som ger stabila intäkter över tid, gör att vi har ett bra utgångsläge för framtiden,” kommenterar Magnus Persson, VD Bellman Group.

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-27 15:00 CET.