Jämfört med Bokslutskommunikén, som offentliggjordes den 19 februari 2021, så har obeskattade reserver för Moderbolaget omklassificerats. Detta påverkar Moderbolagets resultat som minskar med 8,6 MSEK, samt Moderbolagets egna kapital som reduceras med motsvarande belopp.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, för offentliggörande klockan 13:00 den 27 april 2021.