Fjärde kvartalet, oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9% till 432 MSEK (395).
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15% till 46 MSEK (40), med en marginal på 10,6% (10,1%). 
 • EBITDA ökade med 16% till 42 MSEK (36), med en marginal på 9,7% (9,1%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 20 MSEK (20) med en rörelsemarginal på 4,6% (5,0%).
 • Resultatet ökade med 130% till 28 MSEK (12).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 13,4 SEK (5,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,2 MSEK (24,8).

Helåret, januari – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 61% till 1 756 MSEK (1 091) vilket motsvarade en ökning pro forma2) med 9% eller 150 MSEK.
 • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 105% till 214 MSEK (105) med en marginal på 12,2% (9,6%) vilket motsvarade en ökning pro forma2) med 19% till 219 MSEK (184) med en marginal på 12,3% (11,3%).
 • EBITDA ökade med 117% till 202 MSEK (93) med en marginal på 11,5% (8,5%) vilket motsvarade en ökning pro forma2) med 19% till 206 MSEK (173) med en marginal på 11,6% (10,6%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 132% till 119 MSEK (51) med en rörelsemarginal på 6,8% (4,7%) vilket motsvarade en ökning pro forma2) med 19% till 123 MSEK (104) med en rörelsemarginal på 6,9% (6,4%).
 • Periodens resultat ökade med 210% till 78 MSEK (25) vilket motsvarade en ökning pro forma2) med 30% till 81 MSEK (63).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 37,1 SEK (18,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147,5 MSEK (56,5).
 • Den 31 januari 2019 förvärvades Samgräv Holding AB som 2019 omsatte 231,9 MSEK med EBITDA på 19,0 MSEK.

Finansiell översikt

 
 
 
 
 
Pro forma
Pro forma

 
kv4
kv4
jan-dec
jan-dec
jan-dec
jan-dec

MSEK (där inte annat anges)
2019
20181)
20191)
20181)
20192)
20182)

Nettoomsättning
432,2
395,2
1 755,5
1 090,6
1 779,8
1 629,9

EBITDA före jämförelsestörande poster
45,6
39,8
214,1
104,6
218,6
184,2

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
10,6%
10,1%
12,2%
9,6%
12,3%
11,3%

EBITDA
41,8
36,0
201,7
93,1
206,1
172,7

EBITDA marginal, %
9,7%
9,1%
11,5%
8,5%
11,6%
10,6%

Rörelseresultat (EBIT)
20,0
19,7
119,1
51,3
123,2
103,8

Rörelsemarginal, %
4,6%
5,0%
6,8%
4,7%
6,9%
6,4%

Periodens resultat
27,7
12,1
77,9
25,1
81,1
62,6

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
13,4
5,9
37,1
18,3
 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
52,2
24,8
147,4
56,5
 
 

1) Beloppen för 2019 avser Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari – december och Samgräv för perioden februari – december. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari – december och VSM för perioden augusti – december. 
2) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – december 2018 och 2019 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för VSM och Samgräv, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2018.  

 

VD har ordet
”2019 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Bellman Group. De stora svenska infrastrukturprojekten som exempelvis Förbifart Stockholm och Västlänken Göteborg gynnar vår verksamhet. Detta har under året särskilt haft positiv påverkan på VSM som ökade omsättningen med nära 30 procent. Vi förvärvade Samgräv i januari och stärkte därmed vårt fotfäste i Västsverige.”

Håkan Lind, VD Bellman Group AB

 

Stockholm 21 februari 2020
Bellman Group AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 den 21 februari 2020. 

Om Bellman Group
Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

www.bellmangroup.se