Stark tillväxt – lägre marginaler

Nettoomsättningen ökade med över 120 procent i kvartalet, hög efterfrågan har inneburit ett högt nyttjande av och prisökningar från underentreprenörer, vilket tillsammans med prisökningar på drivmedel och övriga förbrukningsvaror givit lägre marginaler. Försenade tillstånd för nya lönsamma deponier har också påverkat koncernens marginaler. För helåret 2021 förbättrades koncernens EBITDA före jämförelsestörande poster med 20 procent.

”Årets sista kvartal uppvisade en fortsatt stark omsättningsökning med över 120 procent, varav 82 procent relaterade till förvärv och 39 procent var organisk tillväxt. Resultatet uppvisade dock inte samma positiva utveckling. Marknaden har varit gynnsam med hög efterfrågan, vilket lett till ökade kostnader, både till följd av högre nyttjande av underentreprenörer och ökade priser på drivmedel, förbrukningsvaror samt reparation och underhåll. Vår förvärvsstrategi ligger fast och det finns fortsatt ett stort intresse från andra bolag att bli en del av Bellman Group, säger Håkan Lind, VD Bellman Group.”

Sammanfattning fjärde kvartalet, oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 911,7 MSEK (412,7), en ökning med 120,9 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 52,3 MSEK (52,8), en minskning med 0,9 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 5,7 procent (12,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,4 MSEK (22,2) med en rörelsemarginal som uppgick till -0,2 procent (5,4).
 • Kvartalets resultat uppgick till -12,3 MSEK (3,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -6,2 SEK (1,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 MSEK (40,4).

Sammanfattning perioden, januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 861,4 MSEK (1 677,5), en ökning med 70,6 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 268,9 MSEK (224,1), en ökning med 20,0 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 9,4 procent (13,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 89,9 MSEK (112,7), med en rörelsemarginal som uppgick till 3,1 procent (6,7).
 • Periodens resultat uppgick till 5,3 MSEK (46,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,7 SEK (21,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128,1 MSEK (136,1).

För komplett rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.30 den 24 februari 2022.