Andra kvartalet, april-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 454,5 MSEK (440,8), en ökning med 3,1%.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60,7 MSEK (57,0), en ökning med 6,4%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,9%).
 • EBITDA uppgick till 56,6 MSEK (53,1), en ökning med 6,6%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,5% (12,0%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 MSEK (32,0), en ökning med 2,0%. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2% (7,3%).
 • Kvartalets resultat uppgick till 15,7 MSEK (15,4), en ökning med 2,1%.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 7,2 SEK (7,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,0 MSEK (52,1).
 • Koncernen har sett en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment, vilket troligtvis är hänförligt till covid-19. Detta har dock inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens verksamhet eller likviditet under kvartalet.

 

Perioden, januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 842,3 MSEK.

 • (886,4), en minskning med -5,0%.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 109,2 MSEK (106,8), en ökning med 2,3%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,0% (12,0%).
 • EBITDA uppgick till 101,9 MSEK (101,1), en ökning med 0,8%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,1% (11,4%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54,8 MSEK (60,9), en minskning med 10,1%. Rörelsemarginal uppgick till 6,5% (6,9%).
 • Periodens resultat uppgick till 24,0 MSEK (29,8), en minskning med 19,4%.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 10,9 SEK (14,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 MSEK (66,0).
 • Den 6 mars 2020 förvärvades SÅCAB Åkericentral AB. Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel.

 

Finansiell översikt


Pro forma
Pro forma


apr-jun
apr-jun
jan-jun
jan-jun
jan-jun
jan-jun

MSEK (där inte annat anges)
20201)
20191)
20201)
20191)
20202)
20192)

Nettoomsättning
454,5
440,8
842,3
886,4
872,8
990,3

EBITDA före jämförelsestörande poster
60,7
57,0
109,2
106,8
116,1
121,4

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
13,4%
12,9%
13,0%
12,0%
13,3%
12,3%

EBITDA
56,6
53,1
101,9
101,1
108,8
115,8

EBITDA marginal, %
12,5%
12,0%
12,1%
11,4%
12,5%
11,7%

Rörelseresultat (EBIT)
32,7
32,0
54,8
60,9
61,4
74,6

Rörelsemarginal, %
7,2%
7,3%
6,5%
6,9%
7,0%
7,5%

Periodens resultat
15,7
15,4
24,0
29,8
27,8
40,0

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
7,2
7,2
10,9
14,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
37,0
52,1
50,1
66,0

1) Beloppen för 2019 avser Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari – juni och Samgräv för perioden februari – juni. Beloppen för 2020 avser Uppländska, Bellmans, VSM och samgräv för perioden januari – juni och SÅCAB för perioden mars – juni.

2) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – mars 2019 och 2020 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för Samgräv och SÅCAB, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2019.  

 

VD-kommentar

”Bellman Group fortsätter att utvecklas väl och det andra kvartalet visar att bredden i vår koncern är en framgångsfaktor. Vi har erhållit nya uppdrag genom att kunna erbjuda helhetslösningar till kunderna samtidigt som fluktuationer i dotterbolagen kan pareras mellan bolagen.”

”Vi tror på tillväxt och har därför beslutat förnya och utöka maskinparken med 42 nya maskiner och fordon under året. Viktiga faktorer för oss har varit att välja maskiner med låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer och som är ledande ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.  Nu är en utmärkt tid att satsa på förnyelse och utbyggnad av infrastruktur i Sverige, vilket både skapar arbetstillfällen och snabbar på omställningen till mer klimatsmarta trafiklösningar.”

 
Håkan Lind, VD Bellman Group AB

 

Stockholm 28 augusti 2020
Bellman Group AB (publ)  

 

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

 

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 09.00 CET.

 

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se