Första kvartalet, januari – mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 466,2 MSEK (387,8), en ökning med 20,2 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 67,6 MSEK (48,5), en ökning med 39,3 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 14,5 procent (12,5).
 • EBITDA uppgick till 63,7 MSEK (45,3), en ökning med 40,7 procent. EBITDA-marginalen uppgick till 13,7 procent (11,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,7 MSEK (22,1), en ökning med 52,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (5,7).
 • Kvartalets resultat uppgick till -0,8 MSEK (8,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  -0,6 SEK (3,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  21,3 MSEK (13,4).

VD Håkan Lind kommenterar:

"Första kvartalet uppvisade en stark utveckling vilket resulterade i att nettoomsättningen för koncernen uppgick till 466,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 67,6 MSEK, en ökning med 20 respektive 39 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi ser en tydlig återhämtning inom transportsektorn vilket är särskilt glädjande.

Vi fortsätter att leverera på vår förvärvsstrategi och i början av april ingick vi avtal om att förvärva Norrvidinge, ett företag med en mycket stark position i södra Sverige som omsätter drygt 900 MSEK. Norrvidinge har en liknande struktur och företagskultur som Bellman Group och vi ser mycket fram emot att inleda detta samarbete. Bellman Group är nu verksamma i alla tre storstadsregioner vilka står för hela 60 procent av de totala bygg- och anläggningsinvesteringarna i Sverige enligt Byggföretagens senaste rapport. Intresset från företag i branschen att ansluta till oss är fortsatt stort och jag ser framför mig att gruppen kommer att utökas ytterligare under året."

 

Rapporten bifogas nedan. 

 

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 08:30 CET.