Etablering i Norrland · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 13 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 15 procent, med starkt bidrag från förvärven Holmgrens och Öhmans. · Koncernen etablerar sig i Norrland genom förvärvet av Bröderna Öhman AB. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror sätter press på marginalerna. · Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Befintlig företagsobligation utökades framgångsrikt med 250 miljoner kronor vilket ger förutsättningar för fortsatta förvärv i enlighet med förvärvsstrategin.

Magnus Persson, VD Bellman Group, kommenterar:

"Vi levererade som helhet ett stabilt resultat i det tredje kvartalet trots global ekonomisk osäkerhet och mer utmanande marknadsförutsättningar. Effekterna av högre räntor och inflation är påtagliga och förstärker utvecklingen med stora prishöjningar på drivmedel och råvaror samt försenade leveranser av material och produktionsutrustning. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl även om vi inte får täckning fullt ut. Samtidigt ser vi fortsatta satsningar på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Norrland, vilket är positivt för vår verksamhet.

Bellman Group har ett brett erbjudande som inkluderar infrastruktur, bostäder och industri- och logistikanläggningar med tonvikt på infrastruktur. Även om vår verksamhet påverkas av en tuffare marknad känner jag mig trygg i att koncernen vilar på en stabil grund. I tillägg bidrar vår beprövade affärsmodell, med en rörlig ersättningsmodell samt det faktum att vi alltid verkar som underentreprenörer, till flexibilitet i verksamheten."

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-16 10:45 CET.