· Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 13 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 6 procent. · Fortsatt starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Under kvartalet förvärvades Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB (Värnamo) med en omsättning omcirka 100 mkr. Bolaget kommer att vara en del av affärsområde Syd. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Magnus Persson, vd Bellman Group kommenterar;

Vi kan konstatera att det fjärde kvartalet visade på en omsättningsökning med ett förbättrat EBITA-resultat, trots tider av ekonomisk osäkerhet. Vår verksamhet har endast i begränsad utsträckning påverkats av den höga inflationen och de höga räntorna. Vi ser fortsatt en satsning på stora infrastruktur- och industriprojekt i landets tillväxtregioner, vilket är positivt eftersom koncernen har en stor exponering mot dessa marknadssegment.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 12,6 procent, varav 8,6 procent var organisk tillväxt. Ökningen var hänförlig till samtliga affärsområden men främst till Nord och Väst som ett resultat av två stora industriprojekt där flera dotterbolag inom koncernen är verksamma. EBITA före jämförelsestörande poster förbättrades med 6,0 procent i kvartalet. Denna resultatförbättring var under det fjärde kvartalet främst hänförlig till förvärven av VG-teknik och Värnamo.

Bellman Group har sammantaget varit relativt opåverkade av de förändrade marknadsförutsättningarna så här långt. Vi har en stabil verksamhet och vi drar nytta av koncernens breda helhetserbjudande och geografiska spridning. Vi är involverade i långa infrastruktur- och industriprojekt som ger stabila intäkter över tid. Jag är mycket nöjd med att koncernens dotterbolag samarbetar i allt fler projekt, vilket bådar gott inför framtiden.

För mer information, kontakta:

Magnus Persson, vd
magnus.persson@bellmangroup.se
+46 (0)70 583 52 30

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0)70 874 50 41

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Koncernen verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2022 omsatte koncernen 3,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 720 anställda och omkring 1 700 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bellmangroup.se