”Andra kvartalet har likt årets första, uppvisat en stark tillväxt. Vi välkomnade Norrvidinge till Bellman Group, vilket ger oss en stark etablering och bra bas för Bellman Group även i södra Sverige. Kvartalet uppvisar en markant ökning i nettoomsättning (662,2 MSEK) för koncernen. En ökning med 45,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 62,7 MSEK, vilket står för en 10,8 procentig ökning, kommenterar Håkan Lind, VD på Bellman Group.”

Sammanfattning andra kvartalet 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick till 662,2 MSEK (454,5), en ökning med 45,7 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 72,3 MSEK (60,7), en ökning med 19,1 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 10,9 procent (13,4).
 • EBITDA uppgick till 62,7 MSEK (56,6), en ökning med 10,8 procent. EBITDA-marginalen uppgick till 9,5 procent (12,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,6 MSEK (32,7), en minskning med 12,5 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (7,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 11,8 MSEK (15,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  5,4 SEK (7,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  15,5 MSEK (37,0).

Sammanfattning första halvåret 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 128,4 MSEK (842,3), en ökning med 34,0 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 139,9 MSEK (109,2), en ökning med 28,1 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 12,4 procent (13,0).
 • EBITDA uppgick till 126,5 MSEK (101,9), en ökning med 24,1 procent. EBITDA-marginalen uppgick till 11,2 procent (12,1).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62,3 MSEK (54,8), en ökning med 13,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (6,5).
 • Periodens resultat uppgick till 11,0 MSEK (24,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  4,8 SEK (10,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  36,7 MSEK (50,1).

För komplett rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 09.00 den 20 augusti 2021.