Ökad omsättning och resultat · Nettoomsättningen ökade med 45 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 51 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket delvis har kompenserats med stöd av kundavtal och framgångsrika kunddialoger.  · Förvärvet av Börje Holmgrens Åkeri AB, med bas utanför Uppsala, genomfördes den 1 juni 2022.  · Efter kvartalets utgång förvärvades Bröderna Öhman AB med bas i Norrland. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

”Effekterna av högre räntor och inflation blev mer påtagliga under det andra kvartalet. Detta har förstärkt en redan pågående trend av stora prishöjningar på drivmedel och råvaror samt försenade leveranser av material och produktionsutrustning. Samtidigt ser vi fortsatta satsningar på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner. Vi kan konstatera att det andra kvartalet visade en stark omsättningsökning med ett förbättrat rörelseresultat.

Vi ser fortsatt en stark och ökad efterfrågan på koncernens helhetserbjudande. Andelen gemensamma projekt i procent av omsättningen ökade under det andra kvartalet och uppgick för perioden till 20 procent, jämfört med 16 procent under det första kvartalet.

Vi vill fortsätta att stärka vår position genom att expandera geografiskt och utvärderar kontinuerligt potentiella förvärvsobjekt. Den 1 juni slutförde vi förvärvet av Börje Holmgrens Åkeri AB, med bas utanför Uppsala, och den 6 juli slutfördes förvärvet av Bröderna Öhman AB, med bas i Norrbottens län. Öhmans är vårt första förvärv i Norrland som är en expansiv region med många möjligheter, och det känns tillfredställande att etablera Bellman Group där”, säger Magnus Persson, VD Bellman Group.

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-30 12:45 CET.