På Bellman Groups årsstämma den 21 maj 2021 fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel 342 552 265 kronor, ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslutades att Bellman Groups VD Håkan Lind skulle entledigas från rollen som ordinarie styrelseledamot. Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan någon suppleant. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma nyvaldes Magnus Persson och omvaldes Per Nordlander, Björn Andersson, Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind och Ingalill Östman. Björn Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades att arvode för fulla mandatperioden fram till nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till vardera av Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind och Ingalill Östman och med 525 000 kronor till Björn Andersson samt att något arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att ytterligare arvode om 40 000 kronor ska utgå till Charlotte Hybinette i egenskap av ordförande i revisionsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till

ledande befattningshavare. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida, bellmangroup.se.

Styrelsen Bellman Group AB (publ)

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-21 13:00 CET.