Bellman Group ingick den 4 juni 2018 ett avtal med ägarna till VSM om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag och intressebolag. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 388 miljoner kronor på skuldfri basis och kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 213 miljoner kronor (innan justeringar för rörelsekapital) och nyemitterade aktier i Bellman Group till ett värde av 100 miljoner kronor, vilket efter nyemissionen ger en ägarandel i Bellman Group på 33%.

VSM är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. VSM bedriver genom sina dotter- och intressebolag verksamhet i Sverige och Norge. För räkenskapsåret 2017 uppgick VSMs försäljning till 557 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period uppgick till 94 miljoner kronor. Gruppens försäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive VSM, uppgick till 1,385 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknat pro forma inklusive VSM, uppgick till 157 miljoner kronor.[1]

Genom förvärvet stärker Bellman Group sin position inom maskinentreprenadbranschen och utvidgar även sin verksamhet till Norge.

Det är oerhört kul och spännande att VSM nu blir en del av Bellman Group. Det här förvärvet ligger helt i linje med Bellman Groups affärs- och strategiplan. Målet är att gruppen skall kunna erbjuda lösningar till kund som ingen annan kan göra inom ramen för ett och samma bolag. Vi ser goda möjligheter att fortsätta skapa värden i den nya koncernen då samtliga dotterbolag redovisar en stark resultatutveckling”, säger Håkan Lind, VD för Bellman Group.

Avsikten är att VSM fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

Det skall bli intressant och spännande att ta detta steg med VSM och arbeta i den nya organisationen för att utveckla och utvidga verksamheten så att vi kan möta kunders och marknadens behov. Vi kommer i och med detta att kunna stärka positionen i Mälardalen men även i övriga landet”, säger Magnus Persson, VD för VSM Entreprenad.

Förvärvet kommer att finansieras genom nytt eget kapital och utgivande av nya obligationer. I samband med upptagandet av den nya skulden kommer Bolaget att be de existerande obligationsinnehavarna om godkännande att göra vissa ändringar i villkoren för de befintliga obligationerna. Bolaget kommer att tillhandahålla ytterligare information kring detta genom ett separat pressmeddelande.

Förvärvet är villkorat av att Bellman Group erhåller erforderlig finansiering samt att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde i transaktionen förväntas ske under det tredje kvartalet 2018.

[1] Den preliminära kombinerade finansiella informationen har inte upprättats i enlighet med IFRS och utgör inte finansiell proformainformation och har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av bolagens revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Magnus Persson, VD, VSM Entreprenad +46 (0) 70 583 52 30, magnus.persson@vsmgruppen.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 16:30 den 4 juni 2018.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på 828 miljoner
kronor (2017), 168 anställda och cirka 400 underleverantörer.

Om VSM Entreprenad
VSM Entreprenad AB är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. VSM har en omsättning på 557 miljoner
kronor (2017), 176 anställda och cirka 100 underleverantörer.