Hållbarhet

Vi bygger för framtiden

Bellman Group förbereder för byggnationer som ska användas i många generationer, därför är det också naturligt att vi som företag agerar hållbart.

Fem prioriterade områden

Med grund i väsentlighetsanalysen har Bellman Group valt att fokusera det strategiska hållbarhetsarbetet på fem områden:

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser där medarbetarna trivs och ges goda förutsättningar att utvecklas. Att attrahera kompetent personal och behålla nyckelpersoner har avgörande betydelse för Bellman Groups framgång.

Arbetsmiljö
Den fysiska säkerheten för personal är högst prioriterad och Bellman Group har en nollvision när det gäller olyckor.

God affärsetik
Att bedriva verksamheten på goda etiska grunder såväl inom koncernen som i kontakter med externa parter.

Långsiktigt lönsamt företag
Långsiktig lönsamhet påverkar koncernens förmåga att ha en modern maskin- och fordonspark samt att behålla kompetenta och kunniga medarbetare.

Minskad klimatpåverkan
Koncernens ambition är att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan.

Målsättningar

Bellman Groups styrelse har antagit ett antal hållbarhetsmål för verksamheten och koncernen har implementerat ett system som möjliggör uppföljning av dessa från och med år 2020. År 2020 kommer utgöra basår för vissa parametrar och målen kan komma att uppdateras när det finns mer kvantitativ data tillgänglig.

ISO-certifieringar

Under hösten 2020 lyckades vi med vår ambition att ISO certifiera koncernen Bellman Group med dotterbolagen VSM, Bellmans, Uppländska och Samgräv enligt alla tre standarderna 14001, 9001 och 45001.

SÅCAB som förvärvades under 2020 är idag certifierad enligt 14001 men ambitionen är att certifiera även SÅCAB för standarderna 9001 och 45001 under 2021.

Uppförandepolicy

Koncernen har upprättat en uppförandepolicy som ställer krav på hur medarbetarna förväntas agera i affärsrelationer och gentemot kollegor. Under 2019 upprättades även en uppförandepolicy för underentreprenörer, vilken måste bekräftas och efterlevas av samtliga underentreprenörer som anlitas av koncernen.

Uppförandepolicy

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi vill med vårt miljö- och kvalitetsarbete ständigt utvecklas, utvärdera och förbättras. Aktuell miljö- och kvalitetspolicy efterföljs av alla dotterbolag på Bellman Group.

Läs mer här