Hållbarhet

”Vi är en del av klimatutmaningen och behöver därför vara en del av lösningen”

Magnus Persson, VD Bellman Group

Bellman Group spelar en viktig roll i omställningen mot en mer hållbar samhällsutveckling då många av de projekt som koncernen är verksamma inom ska användas i flera generationer framöver. Därför är det naturligt att agera långsiktigt hållbart med fokus på områden där koncernen påverkar som mest. Bellman Group ska vara ett bolag som både kunder, underentreprenörer och medarbetare kan lita på.

Strategiska fokusområden och mål för hållbarhetsarbetet

Bellman Groups hållbarhetsarbete har fyra strategiska fokusområden med målet att snabbare nå en långsiktigt hållbar bygg- och anläggningssektor. I samband med CSRD:s intåg pågår även arbetet med en mer omfattande hållbarhetsrapportering som i förlängningen även kommer att leda till ännu större omtag kring arbetet med social och miljömässig hållbarhet samt ansvarsfullt företagande i hela värdekedjan.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport.

De fyra strategiska fokusområdena är:

Grön flotta

Målbild

Vi ska vara klimatneutrala 2045

Mål 2024

 • 10% minskade utsläpp
 • Öka andelen förnybart drivmedel

Cirkulära flöden

Målbild

Vi har ökat återanvändning och återvinning av egenhanterade massor samt ökat antal tur- och returtransporter

Mål 2024

 • Återanvändning och återvinning: målsättning pågår
 • Tur- och returtransporter: målsättning pågår

Hälsa & säkerhet

Målbild

Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga, säkra och jämlika arbetsplatser

Mål 2024

 • 0 allvarliga olyckor
 • 3 LTIF4
 • 100 procent i arbets-ledande befattning har fått utbildning i arbetsmiljö
 • 25% av våra medarbetare är kvinnor
 • >30 i eNPS
 • 0 fall av mobbning eller sexuella trakasserier

Etik & efterlevnad

Målbild

Alla våra underentreprenörer och anställda har signerat och tagit del av vår uppförandekod

Mål 2024

 • 100% av våra anställda har tagit del av vår uppförandekod
 • 100% av våra underentreprenörer har tagit del av vår uppförandekod
 • 0 fall av korruption, mutor eller brott mot mänskliga rättigheter