Finansiering

Obligation 2021/2026

Bellman Group offentliggjorde den 27 januari 2021 att bolaget framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 Mkr under ett ramverk av 1,5 miljarder kronor. I samband härmed meddelades också att Bellman Group kommer påkalla fullständig förtida inlösen av bolagets existerande utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553.

Obligation 2017/2022 noterad på Nasdaq Stockholm

Bellman Group har utestående obligationer om totalt 600 mkr, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationerna är enligt pressmeddelande den 28 januari 2021 föremål för förtida inlösen.

Den externa finansieringen är använd för att finansiera förvärv. 

ISIN-kod SE0009889553
Typ Säkerställd
Volym SEK 600 mkr
Förfall 2022-06-19
Räntevillkor Rörlig, 3m STIBOR + 6,50%

Notice Early Redemption 280121 [pdf]

Obligationsvillkor 19 juni 2017 [pdf]

Prospekt 8 maj 2018 [pdf]

Obligationsinformation 11 juni 2018 [pdf]

Obligationsinformation 29 juni 2018 [pdf]

Tilläggsprospekt 11 juli 2018 [pdf]

Obligationsinformation 24 januari 2019 [pdf]

Notice of waiver 12 februari 2019 [pdf]