Finansiering

För att förstärka den finansiella positionen inför fortsatta förvärv emitterades i januari 2021 en ny obligation på 900 MSEK, som under september 2022 utökades med 250 MSEK, under en kreditram om totalt 1,5 Mdr i kombination med en bankfinansiering på 250 MSEK som under oktober 2022 utökades till 350 MSEK.

Obligation 2021/2026

Bellman Group har emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 1 150 MSEK under ett ramverk av 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den 10 februari 2026. Obligationen är sedan den 12 mars 2021 noterad på Nasdaq Stockholm.

ISIN-kod SE0015221999
Typ Säkerställd
Volym SEK 1 150 MSEK
Förfall 2026-02-10
Räntevillkor Rörlig, 3m STIBOR + 5 %