Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Halvårsrapport Januari–juni 2023

Stabilt resultat · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 9 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 2 procent, med starkt bidrag från affärsområde Nord. · Fortsatt starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige. · Efter kvartalets utgång, den 3 juli, förvärvades Varbergs Grävteknik AB med en årlig omsättning om 71 MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2023

Ett starkt första kvartal · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 12 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 156 procent, med starkt bidrag från affärsområde Öst, Väst och Nord.   · Fortsatt bra kassaflöde från den operativa verksamheten, trots ekonomisk osäkerhet i vår omvärld. · Stark finansiell flexibilitet möjliggör fortsatta förvärv i identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer

Kommuniké från Bellman Groups årsstämma

Vid årsstämman i Bellman Group AB (publ) den 26 april 2023 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och riktlinjer för ersättningsprinciper till ledande befattningshavare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2022

Ökad omsättning och starkt resultat Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 22 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 135 procent, förklarat av organisk och förvärvad tillväxt. Prisökningar på drivmedel och råvaror sätter fortsatt press på marginalerna.   Fortsatt starkt kassaflöde från den operativa verksamheten i kvartalet. Nettoomsättningen för helåret 2022 ökade med 35 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 43 procent. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.    

Läs mer

Delårsrapport, januari – september 2022

Etablering i Norrland · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 13 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 15 procent, med starkt bidrag från förvärven Holmgrens och Öhmans. · Koncernen etablerar sig i Norrland genom förvärvet av Bröderna Öhman AB. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror sätter press på marginalerna. · Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Befintlig företagsobligation utökades framgångsrikt med 250 miljoner kronor vilket ger förutsättningar för fortsatta förvärv i enlighet med förvärvsstrategin.

Läs mer

Bellman Group offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Bellman Group AB (”Bellman Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 20 september 2022 en framgångsrik emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen är totalt 1 150 miljoner kronor utestående av Obligationslånet under befintligt ramverk om 1 500 miljoner kronor.

Läs mer

Bellman Group förstärker för fortsatt expansion

Tre nya medarbetare i ledningsposition tillträdde sina roller i samband med Bellman Groups nya organisation som presenterades den tredje oktober: David Rhudin, ny vd Norrvidinge, Tony Persson, ny vd Bellmans Åkeri och SÅCAB, samt Charlotte Kjellmert, ny kommunikations- och hållbarhetschef för Bellman Group.

Läs mer