Pressmeddelanden

2021-09-08 - Icke regulatorisk information

Bellman Group ledande på marknaden – tack vare samarbete mellan dotterbolagen

Familj, entreprenörskap och hållbarhet – så beskrivs Bellman Group av både Magnus Persson, vice VD och COO för Bellman Group och Mathias Cederblad, VD för Samgräv. Trots ett omtumlande och händelserikt år har koncernens driv och interna styrka aldrig varit bristfällig. Det goda samarbetet bolagen emellan, den entreprenöriella andan och viljan att arbeta med hållbara […]


2021-08-20 - Regulatorisk information

Halvårsrapport januari-juni 2021

Fortsatt stark tillväxt under årets andra kvartal. Nyförvärv med bra bas och stark etablering i södra Sverige samt en markant ökning i nettoomsättning trots en fortsatt utmaning kopplat till resurs- och kompetensförsörjning på en stark marknad. ”Andra kvartalet har likt årets första, uppvisat en stark tillväxt. Vi välkomnade Norrvidinge till Bellman Group, vilket ger oss […]


2021-06-22 - Icke regulatorisk information

SÅCAB har producerat en återvunnen jord från intippade jordmassor

En återvunnen jord är en bra jord – det menar åtminstone jordentreprenören Svante Smeds. Tillsammans med Janne Pagén har Svante tagit fram recepten på en återvunnen jord från intippade jordmassor på SÅCABs återvinningsanläggning i Fors. VSM, Bellmans Åkeri och SÅCAB är samtliga involverade i projektet med jordarna. Verksamhetschef på SÅCAB Janne Pagén, är insatt i […]


2021-05-27 - Regulatorisk information

Bellman Group slutför förvärvet av Norrvidinge

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört förvärvet av Norrvidinge (”Norrvidinge”) som består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB, vilket meddelades den 21 april 2021. Bellman Group ingick den 21 april 2021 ett avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster […]


2021-05-21 - Regulatorisk information

Kommuniké från Bellman Group AB:s årsstämma 2021

På Bellman Groups årsstämma den 21 maj 2021 fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkning Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel 342 552 265 […]


2021-05-20 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2021

Stark inledning på 2021 Första kvartalet, januari – mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 466,2 MSEK (387,8), en ökning med 20,2 procent. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 67,6 MSEK (48,5), en ökning med 39,3 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 14,5 procent (12,5). EBITDA uppgick till 63,7 MSEK (45,3), en ökning med 40,7 procent. […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.