Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Uppländska återfår viktigt tillstånd för sin verksamhet

Storstockholms brandförsvar beslutade i slutet av november att återkalla ett av Uppländska Bergborrnings AB:s tillstånd för förvaring och hantering av explosiva varor, i den verksamheten som bedrivs i Stockholmsområdet. Länsstyrelsen har nu beslutat om inhibition vilket innebär att Storstockholms brandförsvars beslut tills vidare inte gäller.

Läs mer

Starkt kvartal i norra Sverige

· Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 5 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 14 procent, med starkt bidrag från affärsområde Nord. · Under kvartalet förvärvades Varbergs Grävteknik AB med en årlig omsättning om 71 MSEK. · Stark finansiell flexibilitet möjliggör fortsatta förvärv, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer

Halvårsrapport Januari–juni 2023

Stabilt resultat · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 9 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 2 procent, med starkt bidrag från affärsområde Nord. · Fortsatt starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige. · Efter kvartalets utgång, den 3 juli, förvärvades Varbergs Grävteknik AB med en årlig omsättning om 71 MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2023

Ett starkt första kvartal · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 12 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 156 procent, med starkt bidrag från affärsområde Öst, Väst och Nord.   · Fortsatt bra kassaflöde från den operativa verksamheten, trots ekonomisk osäkerhet i vår omvärld. · Stark finansiell flexibilitet möjliggör fortsatta förvärv i identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer

Kommuniké från Bellman Groups årsstämma

Vid årsstämman i Bellman Group AB (publ) den 26 april 2023 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och riktlinjer för ersättningsprinciper till ledande befattningshavare.

Läs mer