Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Bellman Group har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor

Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen kommer totalt 1,150 miljoner kronor vara utestående av Obligationslånet.

Läs mer

Bellman Group överväger emission av ytterligare företagsobligationer inom befintligt ramverk

Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har givit Arctic Securities och Swedbank i uppdrag att anordna möten med nordiska kreditinvesterare med start den 19 september 2022. En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015221999 (där 900 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 500 miljoner kronor emitterades i januari 2021) kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Läs mer

Halvårsrapport, januari – juni 2022

Ökad omsättning och resultat · Nettoomsättningen ökade med 45 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 51 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket delvis har kompenserats med stöd av kundavtal och framgångsrika kunddialoger.  · Förvärvet av Börje Holmgrens Åkeri AB, med bas utanför Uppsala, genomfördes den 1 juni 2022.  · Efter kvartalets utgång förvärvades Bröderna Öhman AB med bas i Norrland. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer

Samgräv får deponitillstånd i Härryda

Samgräv Recycling AB, ett bolag i Bellman Group koncernen, har erhållit tillstånd från Mark-och Miljödomstolen avseende Inert deponering i Härryda kommun. Tillståndet medger rätten till anläggande av geologisk barriär samt deponering av 8 300 000 ton inert avfall med en mottagningskapacitet om 600 000 ton deponerade massor per år.

Läs mer

VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK.

Läs mer

Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen ökade med 85 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Hög efterfrågan, men en global pandemi och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer