Bellman Group AB (publ) påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0009889553

Bellman Group AB (publ) (“Bolaget”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2022 med ISIN SE0009889553 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Den 28 januari 2021 skickade Bolaget ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direkt-registrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som är registrerade i Euroclear Sweden:s skuldbok per den 27 januari 2021.

Obligationerna kommer att återlösas på återlösendagen som kommer att infalla den 23 februari 2021. I enlighet med obligationsvillkoren kommer Obligationerna att inlösas in till ett belopp motsvarande 101,95 procent av nominellt belopp (d.v.s. 1 019 500 kronor per Obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen ej betald ränta, upp till och inkluderat återlösendagen, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, på avstämningsdagen som är den 16 februari 2021. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande om att köpa eller sälja, eller en begäran om anbud att köpa eller sälja, värdepapper emitterade av Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 16.00 CET.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

www.bellmangroup.se

Håkan Lind, VD, +46 (0) 70 669 8028, hakan.lind@bellmangroup.se

Roger Axelsson CFO, +46 (0) 70 874 5041, roger.axelsson@bellmangroup.se

Ladda ner PDF