Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Bröderna Öhman bildades 1981 och har ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Bröderna Öhman omsatte 287,6 MSEK under räkenskapsåret 2021 med ett rörelseresultat efter avskrivningar om 41,5 MSEK och är genom sitt heltäckande erbjudande ett av få företag som kan ta sig an stora projekt i regionen. Bolaget har en modern och effektiv maskinpark bestående av cirka 90 maskiner och har omkring 70 anställda. Köpeskillingen uppgår till 276 MSEK varav 40 procent återinvesteras. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt särskilda villkor. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande vilket förväntas under juli månad.

  • Att Bellman Group genom förvärvet av Bröderna Öhman får ett fäste i norra Sverige känns otroligt spännande och vi ser mycket fram emot att utöka samarbetet i den delen av Sverige. En region som för närvarande är oerhört expansiv med många stora och spännande satsningar där Bröderna Öhman redan har en hög marknadsandel. Samtidigt ser vi fram emot att kunna stötta Bröderna Öhman i deras satsning som en nationell aktör. Vi delar framtidsvisioner och värderingar med Bröderna Öhman vilket är en mycket bra start på ett samarbete, säger Magnus Persson, VD på Bellman Group.
  • Att tillsammans med de andra dotterbolagen i Bellman Group kunna fortsätta att vidareutveckla och leverera heltäckande lösningar till de mest komplexa, största och högprofilerande projekten i Sverige ser vi som en fantastisk möjlighet för oss och för Bellman Group, säger Thomas Öhman, grundare och VD på Bröderna Öhman.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 14:30 CET.

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatte koncernen ca 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

www.bellmangroup.se

För ytterligare information:
 

Magnus Persson, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 583 52 30
E-post:
magnus.persson@bellmangroup.se

Roger Axelsson, CFO Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 874 5041
E-post:
roger.axelsson@bellmangroup.se