Bellman Group förvärvar Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har idag tecknat avtal om förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB, (”Ivarssons Entreprenad”) ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Ivarssons Entreprenad samarbetar redan idag med några av koncernens dotterbolag i projekt relaterade till Västlänken och förvärvet stärker Bellman Groups position i Göteborgsregionen ytterligare.

Köpeskillingen uppgår till 98,5 MSEK varav 31,3 MSEK utgörs av aktier i Bellman Group (motsvarande 3,02 procent av aktierna i Bellman Group) och 67,2 MSEK kontant.

Ivarssons Entreprenad utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten och är även specialiserade inom områden såsom djupa schakter och marinrelaterade uppdrag med fokus på stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd. Maskinparken innehåller ett 50-tal band- och hjulmaskiner med räckvidd upp till 30 meter. Bolaget sysselsätter 40 erfarna medarbetare och omsättningen för verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till 60,3 MSEK med ett pro forma justerat EBITDA som uppgick till 23,3 MSEK.

Med förvärvet av Ivarssons Entreprenad tar Bellman Group ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen med unika möjligheter att utgöra en partner till totalentreprenörer inom till exempel stora infrastrukturprojekt, som Västlänken.

”Vi är väldigt glad över att Ivarssons Entreprenad med sin erkänt kompetenta personal vill ansluta sig till vår grupp och vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete, framför allt i Göteborgsregionen”, säger Håkan Lind, VD Bellman Group.

Ivarssons Entreprenads historia sträcker sig tillbaka till 1958 då nuvarande ägarnas farfar John Ivarsson startade maskinentreprenadverksamheten. Sedan 1988 ägs bolaget av bröderna Mårten och Mikael Ivarsson vilka båda kommer att arbeta kvar i bolaget. Mikael Ivarsson kommer också att ingå i Bellman Groups koncernledning fr o m 2021.

”Vi är övertygade om att vi genom försäljningen av Ivarssons Entreprenad till Bellman Group har hittat den bästa ägaren till vårt företag. Jag och Mårten kommer fortsätta att driva och expandera bolaget men nu tillsammans med de andra dotterbolagen i Bellman Group och samtidigt få det stöd som krävs i form av finansiell stabilitet och support kring central administration, processer, IT-stöd m.m.” säger Mikael Ivarsson.    

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-11 15:00 CET.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

Ladda ner PDF