Bellman Group slutför förvärvet av Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört det förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB (”Ivarssons Entreprenad”) som meddelades den 11 december 2020.

Bellman Group ingick den 11 december 2020 ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Ivarssons Entreprenad, ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Hela det kontanta vederlaget om 67,2 miljoner kronor har i dag erlagts och Bellman Group har även genomfört en riktad nyemission av aktier till ett värde av 31,3 miljoner kronor till Ivarssons Entreprenads tidigare ägare, vilket efter nyemissionen ger en ägarandel i Bellman Group av 3,0 procent.

Ivarssons Entreprenad kommer att drivas vidare som ett dotterbolag i koncernen och utgöra ett eget rörelsesegment vid sidan av Bellmans, Uppländska, VSM, Samgräv och SÅCAB.  Mikael Ivarsson, VD för Ivarssons Entreprenad, kommer att ingå i Bellman Groups koncernledning.

Andulf Advokat AB har agerat legal rådgivare och Deloitte har agerat finansiell rådgivare i samband med förvärvet.  

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Bolagets tidigare pressmeddelande daterat den 11 december 2020.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028                                                                    
hakan.lind@bellmangroup.se

 

Roger Axelsson, CFO +46 (0) 70 874 5041
roger.axelsson@bellmangroup.se

Ladda ner PDF