Bellman Group slutför förvärvet av Norrvidinge

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört förvärvet av Norrvidinge (”Norrvidinge”) som består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB, vilket meddelades den 21 april 2021.

Bellman Group ingick den 21 april 2021 ett avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Bolaget har 169 anställda och sysselsätter 195 underentreprenörer och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

Köpeskillingen uppgår till 283 MSEK och har idag erlagts kontant och via en riktad nyemission av aktier. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar därmed en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir näst största ägare efter Verdane. Norrvidinge kommer att drivas vidare som ett dotterbolag i koncernen och utgöra ett eget rörelsesegment vid sidan av resterande dotterbolag. Johan Beermann, VD för Norrvidinge, kommer att ingå i Bellman Groups koncernledning. Andulf Advokat AB har agerat legal rådgivare och Deloitte har agerat finansiell rådgivare i samband med förvärvet. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Bellman Groups tidigare pressmeddelande daterat den 21 april 2021.

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2020 omsatte koncernen ca 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 424 anställda och cirka 1000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028
hakan.lind@bellmangroup.seRoger Axelsson, CFO +46 (0) 70 874 5041
roger.axelsson@bellmangroup.se

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11.00 den 27 maj 2021.