Bellman Group undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har mandaterat Arctic Securities och Swedbank (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att emittera obligationer under ett nytt obligationslån och refinansiera Bellman Groups utestående obligationer.

Tillsammans med Arrangörerna kommer Bellman Group att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 januari 2021. Efter dessa planerade investerarmöten kan en SEK-denominerad senior säkerställd obligationsemission med en förväntad volym om 700 miljoner kronor inom ett rambelopp om totalt 1,5 miljarder kronor och en löptid om fem år komma att följa, dock att förbehåll görs och att förändringar kan ske bland annat med beaktande av rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bellman Group. Nettolikviden från en sådan transaktion kommer huvudsakligen att användas till att refinansiera Bellman Groups utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553. Under förutsättning att obligationsemissionen genomförs avser Bellman Group påkalla fullständig förtida inlösen av de befintliga obligationerna.

I samband med en sådan kapitalmarknadstransaktion kommer även en senior säkerställd kreditfacilitet till ett belopp om upp till 250 miljoner kronor att tas upp.

Det nya obligationslånet tillsammans med kreditfaciliteten kommer ge Bellman Group utökade möjligheter att leverera på sin tillväxtstrategi och hitta kompletterande förvärv, samt vidareutveckla koncernen som en ledande leverantör inom infrastrukturbranschen. Som ett led i denna strategi är bolaget för närvarande i exklusiva förhandlingar avseende förvärv av ett bolag som utför transport- och maskintjänster. En så kallad due diligence-process skall initieras och styrelsen bedömer att om ett förvärv skulle komma till stånd, skulle detta passa väl in i Bellman Groups tillväxtstrategi och ambitioner avseende geografisk täckning. Bolaget har en årlig omsättning i miljardklassen och en vinstmarginal i paritet med motsvarande verksamhet inom Bellman Group. Förvärvet, om det kommer till stånd, kommer ske med beaktande av för det nya obligationslånet föreslagna finansiella kovenanter, inklusive skuldsättningsgrad.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå utgör legal rådgivare till Bellman Group.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-22 08:20 CET.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028
hakan.lind@bellmangroup.se

 

Roger Axelsson, CFO +46 (0) 70 874 5041
roger.axelsson@bellmangroup.se

Ladda ner PDF