Bellman Groups årsredovisning för 2021 är nu publicerad

Bellman Group AB har idag publicerat årsredovisningen inklusive en hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 på www.bellmangroup.se.

2021 var ytterligare ett händelserikt år för Bellman Group, ett år som präglades av pandemin och dess påverkan, som dock var begränsad för koncernen. Koncernen växte med förvärv av Ivarssons och Norrvidinge som stärkte Bellman Groups erbjudande och geografiska närvaro.

”Bellman Group verkar på en attraktiv marknad relaterad till infrastruktursatsningar och vi kommer fortsätta utveckla vårt helhetserbjudande och vårt hållbarhetsarbete. Samarbetet inom koncernen är idag starkare än tidigare och det blir allt tydligare för oss själva och våra kunder vad vi kan uppnå genom att ta ett helhetsansvar i projekten.

Det globala säkerhetsläget har förvärrats på senare tid genom kriget i Ukraina, Det är något som berör oss alla och, vid sidan av mänskligt lidande, ökar riskerna för exempelvis stigande inflation och försämrad konjunktur. Vi har redan upplevt hur prisökningar på material och drivkrafter påverkat vår verksamhet. Nuvarande situation ökar också risken för att byggmarknaden ska bromsa in. Vår styrka i detta sammanhang är att Bellman Groups huvudsakliga verksamhet återfinns inom infrastruktur, som historiskt visat en god motståndskraft i tider av sämre konjunktur. Vi följer utvecklingen noga och i nära dialog med våra kunder och samarbetspartners och känner oss trygga med vår affärsmodell även i en orolig marknad,” kommenterar Magnus Persson, VD Bellman Group.

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 11:11 CET.

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatte koncernen ca 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För ytterligare information:
 

Magnus Persson, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 583 52 30
E-post:
magnus.persson@bellmangroup.se

Roger Axelsson, CFO Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 874 5041
E-post:
roger.axelsson@bellmangroup.se