Bokslutskommuniké 2020

Starkt resultat och nya förvärv

Håkan Lind, Vd i Bellman Group kommenterar:

”Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om förvärv av Ivarssons, ett mark- och anläggningsföretag i Göteborgsregionen. Arbetet med refinansieringen av Bellman Group resulterade i att vi i början på 2021 emitterade en ny obligation om 900 MSEK under ett ramverk om 1,5 miljarder.

Detta sammantaget gör att vi går stärkta in i 2021 där vi ser goda tillväxtmöjligheter.”

Fjärde kvartalet, oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 412,7 MSEK (432,2), en minskning med 4,5%.

 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 52,8 MSEK (45,6), en ökning med 15,6%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 12,8% (10,6).
 • EBITDA uppgick till 47,1 MSEK (41,8), en ökning med 12,5%. EBITDA-marginalen uppgick till 11,4% (9,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,2 MSEK (20,0), en ökning med 11,3%. Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (4,6).
 • Kvartalets resultat uppgick till 3,3 MSEK (27,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,4 SEK (13,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,4 MSEK (52,2).
 • Den 15 december 2020 förvärvades Losshållningsbolaget i Sverige AB (LHB). Köpeskillingen uppgick till 19,2 MSEK och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel.   
 • Den 15 december förvärvades ett markområde i Göteborgs-regionen. Detta möjliggjordes via köpet av Bugärde Utveckling AB (Bugärde). Köpeskillingen uppgick till 23,1 MSEK och finansierades i sin helhet med likvida medel.

Perioden, januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 677,5 MSEK (1 755,5), en minskning med 4,4%.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 224,1 MSEK (214,1), en ökning med 4,7%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,2).
 • EBITDA uppgick till 208,7 MSEK (201,7), en ökning med 3,5%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,4% (11,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 112,7 MSEK (119,1), en minskning med 5,4%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,7% (6,8).
 • Årets resultat uppgick till 46,6 MSEK (77,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 21,4 SEK (37,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136,1 MSEK (147,4).
 • Den 6 mars 2020 förvärvades SÅCAB Åkericentral AB (SÅCAB). Köpeskillingen uppgick till 77,0 MSEK och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel.
 • Koncernen har sett en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment, vilket troligtvis är hänförligt till covid-19. Detta har påverkat koncernens nettoomsättning i viss mån men inte materiellt påverkat koncernens resultat eller likviditet.

Finansiell översikt

           
Pro forma Pro forma
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
MSEK (där inte annat anges) 20201) 20191) 20201) 20191) 20202) 20192)
Nettoomsättning 412.7 432.2 1,677.5 1,755.5 1,737.2 1,978.8
EBITDA före jämförelsestörande poster 52.8 45.6 224.1 214.1 236.8 255.0
EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, % 12.8% 10.6% 13.4% 12.2% 13.6% 12.9%
EBITDA 47.1 41.8 208.7 201.7 221.3 242.6
EBITDA marginal, % 11.4% 9.7% 12.4% 11.5% 12.7% 12.3%
Rörelseresultat (EBIT) 22.2 20.0 112.7 119.1 121.6 155.4
Rörelsemarginal, % 5.4% 4.6% 6.7% 6.8% 7.0% 7.9%
Periodens resultat 3.3 27.7 46.6 77.9 53.1 107.6
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 1.4 13.4 21.4 37.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40.4 52.2 136.0 147.4
1) Beloppen för 2019 avser Uppländska (exklusive Losshållningsbolaget i Sverige AB), Bellmans och VSM för perioden januari – december och Samgräv (exklusive Bugärde utveckling AB) för perioden februari – december. Beloppen för 2020 avser Uppländska (exklusive Losshållningsboalget i Sverige AB), Bellmans, VSM och Samgräv (exklusive Bugärde utveckling AB) för perioden januari – december, SÅCAB för perioden mars – december medan Losshållningsbolaget i Sverige AB inkluderas i Uppländskas balanssiffror för december och Bugärde utveckling AB inkluderas i Samgrävs balanssiffror för december. 
2) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – december 2019 och 2020 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för Samgräv (inklusive Bugärde utveckling AB), SÅCAB och Uppländska (inklusive Losshållningsbolaget i Sverige AB) som om förvärven hade skett den 1 januari 2019.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09.00 den 19 februari 2021.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt från och med den 18 januari 2021 Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB (Ivarssons) som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, hade cirka 400 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Läs mer på www.bellmangroup.se.

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

Ladda ner PDF