Delårsrapport januari-september 2021

Starka förvärv och organisk tillväxt

Årets tredje kvartal visar på en ökad nettoomsättning med 94,4 procent, tillväxt i alla bolag och starkt bidrag från föregående kvartals förvärv av Norrvidinge i södra Sverige. Ett ökat intresse från kunderna för Bellman Groups helhetserbjudande leder till ökat antal koncerngemensamma projekt och ökar internförsäljningen. En gynnsam marknad har lett till ökat nyttjande av underentreprenörer samt ökade drivmedelskostnader vilket påverkat kvartalets bruttovinst negativt.

”Vi är tillbaka på pre-pandeminivåer och ser en stark återhämtning inte minst inom vår åkeriverksamhet. Kvartalet uppvisar en ökning av nettoomsättning om 94,4 procent vilket primärt beror på föregående kvartals förvärv av Norrvidinge. EBITDA, före jämförelsestörande poster, ökade 23,4 procent under samma period. Kvartalets något sämre lönsamheten har påverkats av en stark efterfrågan vilket krävt ökat nyttjande av underentreprenörer samt stegrande bränslepriser vilket resulterat i lägre marginaler. Vi upplever fortsatt vår förvärvsmodell står sig stark och fortsatt finns ett stort intresse från andra bolag att bli en del av Bellman Group, kommenterar Håkan Lind, VD på Bellman Group.”

Sammanfattning tredje kvartalet 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick till 821,3 MSEK (422,6), en ökning med 94,4 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 76,7 MSEK (62,2), en ökning med 23,4 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 9,3 procent (14,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,1 MSEK (35,6), en minskning med 18,5 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (8,4).
 • Kvartalets resultat uppgick till 6,6 MSEK (19,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3,0 SEK (9,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,1 MSEK (45,6).

Sammanfattning perioden januari-september 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 949,7 MSEK (1 264,8), en ökning med 54,1 procent.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 216,6 MSEK (171,4), en ökning med 26,4 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 11,1 procent (13,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 91,3 MSEK (90,4), en ökning med 1,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 procent (7,1).
 • Periodens resultat uppgick till 17,6 MSEK (43,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 7,9 SEK (20,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,7 MSEK (95,7).

För komplett rapport, se bifogad pdf

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09.00 den 17 november 2021.

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2020 omsatte koncernen ca 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 615 anställda och cirka 1100 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För ytterligare information:

Håkan Lind, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 669 8028
E-post:
hakan.lind@bellmangroup.se

Roger Axelsson, CFO Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 874 5041
E-post:
roger.axelsson@bellmangroup.se