Regulatorisk information

2021-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Groups årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig

Bellman Groups årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.bellmangroup.se Jämfört med Bokslutskommunikén, som offentliggjordes den 19 februari 2021, så har obeskattade reserver för Moderbolaget omklassificerats. Detta påverkar Moderbolagets resultat som minskar med 8,6 MSEK, samt Moderbolagets egna kapital som reduceras med motsvarande belopp. Denna information är […]


2021-04-21 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Norrvidinge

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Norrvidinge[1], ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Norrvidinge gruppen har en liknande struktur som Bellman Group och förvärvet är ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad […]


2021-03-10 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Bellman Group AB (”Bellman Group”) offentliggjorde den 27 januari 2021 en framgångsrik emission av seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den […]


2021-02-19 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2020

Starkt resultat och nya förvärv Håkan Lind, Vd i Bellman Group kommenterar: ”Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om […]


2021-01-28 - Regulatorisk information

Bellman Group AB (publ) påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0009889553

Bellman Group AB (publ) (“Bolaget”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2022 med ISIN SE0009889553 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna. Den 28 januari 2021 skickade Bolaget ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direkt-registrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som är registrerade i Euroclear Sweden:s skuldbok […]


2021-01-27 - Regulatorisk information

Bellman Group emitterar framgångsrikt obligationsemission om 900 Mkr

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutligt förfall den 10 februari 2026. Emissionen var kraftigt övertecknad med investerarintressen […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.