Regulatorisk information

2021-02-19 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2020

Starkt resultat och nya förvärv Håkan Lind, Vd i Bellman Group kommenterar: ”Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om […]


2021-01-28 - Regulatorisk information

Bellman Group AB (publ) påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0009889553

Bellman Group AB (publ) (“Bolaget”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2022 med ISIN SE0009889553 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna. Den 28 januari 2021 skickade Bolaget ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direkt-registrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som är registrerade i Euroclear Sweden:s skuldbok […]


2021-01-27 - Regulatorisk information

Bellman Group emitterar framgångsrikt obligationsemission om 900 Mkr

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutligt förfall den 10 februari 2026. Emissionen var kraftigt övertecknad med investerarintressen […]


2021-01-22 - Regulatorisk information

Bellman Group undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har mandaterat Arctic Securities och Swedbank (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att emittera obligationer under ett nytt obligationslån och refinansiera Bellman Groups utestående obligationer. Tillsammans med Arrangörerna kommer Bellman Group att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 januari 2021. Efter dessa planerade investerarmöten kan en […]


2021-01-15 - Regulatorisk information

Verdane stärker ägandet i Bellman Group

Verdane, som sedan 2016 är ägare i Bellman Group, har stärkt sitt ägande i bolaget och Verdanes ägande uppgår nu till 74,5 procent av aktierna jämfört med tidigare 35,8. Resterande aktier ägs fortsatt av delar av Bellman Groups management och styrelse. Ägarförändringen har inga implikationer på, och innefattar inte ett ägarbyte under Bolagets utestående obligationer […]


2020-12-11 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har idag tecknat avtal om förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB, (”Ivarssons Entreprenad”) ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Ivarssons Entreprenad samarbetar redan idag med några av koncernens dotterbolag i projekt relaterade till Västlänken och förvärvet stärker Bellman Groups position i Göteborgsregionen ytterligare. Köpeskillingen uppgår […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.