Samgräv Holding

Samgräv förser stora projekt i Göteborgsregionen, till exempel Västlänken, med produkter och tjänster inom massa och materialhantering. Samgräv driver egna interna deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt förmedlar transport- och maskintjänster.

En av företagets konkurrensfördelar är att bolaget äger egna deponier och återvinningsanläggningar i anslutning till varandra, samt erbjuder maskin- och transportförmedling. Detta skapar miljövänliga och kostnadseffektiva helhetslösningar för kunderna då transportvägarna kortas och koldioxidutsläpp därmed minskar.

En tredjedel av omsättningen är relaterad till bostadsbyggande och resterande fördelas relativt jämnt över infrastruktur, industri och kommersiella fastigheter samt masshantering. Under 2019 har Samgräv fokuserar på att identifiera, bearbeta och utveckla nya markområden för markförädling, deponi, återvinning och bergtäkt.

Läs mer på samgrav.se