Bellman Group Öst

Bellman Group Öst sträcker sig från Norrköping i syd till Gävle i norr, en region med flest invånare och den högsta befolkningstillväxten i Sverige.

Bostadsbyggande och kommunikationer skapar viktiga förutsättningar för regionens utveckling varför stora infrastruktur- och bostadsprojekt i Stor-Stockholm präglar såväl regionen som Bellman Groups projekt i regionen. En väl fungerande kollektivtrafik är ett prioriterat område och tunnelbanan kommer byggas ut för att möta behovet av hållbara trafiklösningar. Marknaden präglas sålunda av långsiktiga investeringar som: Förbifart Stockholm, Södertörnsleden, Barkarbystaden, Slakthusområdet, Nacka Centrum, utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm m.m.

Projekt
Bellman Groups dotterbolag som verkar i regionen – Bellmans, SÅCAB, Uppländska, VSM och Holmgrens – har uppdrag i flera projekt kopplade till stora infrastrukturprojekt som utbyggnaden av tunnelbanan, nya Slussen och stora bostadsprojekt som Barkabystaden, Nacka Centrum, Slakthusområdet och Täby Park. Tunnelbanans utbyggnad med en förlängning av blåa linjen, utbyggnaden av depån i Högdalen för att kunna serva och städa och reparera fler tåg från både gröna och blåa linjen samt den nya gula linjen från Arenastaden till Odenplan är projekt där Bellman Groups helhetserbjudande inom sprängning, schakt, transport och masshantering passar väl in. Dessa påbörjade projekt löper över lång tid och trafikstart sträcker sig mellan 2026 och 2030. Nya Slussen är ett annat projekt som pågått sedan 2016, där Bellmans levererar lastbilar och entreprenadmaskiner åt Skanska.

Dick Örn
AO-chef Öst

+46 70 818 43 80

Bellman Group Väst

Geografiskt omfattar affärsområde Väst Stor-Göteborg och sträcker sig från Varberg till Strömstad. Bellman Group etablerade sig i Väst genom att förvärva Samgräv 2019 och Ivarssons 2021, vilket utökade koncernens erbjudande med tjänster inom masshantering och återvinning.

Den huvudsakliga aktiviteten sker i Stor-Göteborg där Västlänken varit ett av Bellman Groups största gemensamma projekt. VSM som verkat i regionen sedan 2018 etablerade sig med ett kontor i Göteborg 2020 och där arbetar man för närvarande i huvudsak med Västlänken. Uppländska har också etablerat sig i regionen för att vara en tydlig samarbetspartner i Göteborgsregionen.

Marknad
Göteborg växer och därmed även behovet av att bygga bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, parker m.m. Vid sidan av Västlänken så kan nämnas Älvstaden, som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor och växa fram längs båda sidor om Göta älv. Ett annat högprofilerat projekt är Karlastaden som ska skapa en stadsmiljö på Hisingen och Lindholmen. Det finns också ett stort antal logistikutvecklingsprojekt i området bland annat på Hisingen, i Göteborgs Hamn och i Landvetter.

Projekt
Samgräv har sedan länge haft tillgång till markområden för avsättning av massor, vilket är en viktig konkurrensfördel i stora infrastrukturprojekt.

Mathias Cederbladh
AO-chef Väst

+46 70 952 05 53

Bellman Group Nord

Bellman Group Nord, den geografiskt största regionen, täcker norra Sverige från Norrbotten i norr ner till Dalarna och Gävleborg i söder. Första steget till Bellman Groups affärsområde Nord är förvärvet av Bröderna Öhman som skedde i juli 2022.

Marknad
Norra Sverige är en region som är oerhört expansiv med många stora och spännande satsningar. I Norrbotten och Västerbotten genomförs och planeras investeringar för över 700 miljarder. Största infrastrukturprojektet i regionen är H2 Green Steel. SSAB ska också bygga ett stålverk för fossilfritt stål i regionen. Investeringarna är i huvudsak koncentrerade längs kuststräckan mellan Umeå och Luleå, där även bygget av Norrbotniabanan har påbörjats.

Att Bellman Group genom förvärvet av Bröderna Öhman fått ett fäste i norra Sverige ger bolaget stora möjligheter till projekt i regionen. Förhoppningen är att fler av Bellman Groups dotterbolag ska kunna involveras i projekt i denna del av Sverige. Bellman Group har en ambition att växa ytterligare i regionen med välskötta bolag som kan komplettera Bröderna Öhmans erbjudande med andra delar i Bellman Groups tjänsteportfölj.

Michael Jansson
AO-chef Nord

+46 70 669 09 59

Bellman Group Syd

Bellman Group Syd omfattar södra Sverige från Skåne i syd till Halland, Jönköping och Östergötland i norr. Basen för verksamheten i Syd etablerades i och med Bellman Groups förvärv av Norrvidinge 2021.

Idag verkar dotterbolagen Norrvidinge, Uppländska Berg och VSM i regionen. Inom Bellman Group Syd finns även Sortab recycling, som verkar över hela regionen och är specialister på återvinning och hantering av massor som uppkommer inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på cirkulära flöden och processer.

Marknad
På marknaden i södra Sverige pågår flera omfattande och viktiga infrastrukturprojekt, såsom fortsatt utbyggnad av Södra stambanan mellan Arlöv och Lund, E4 Ljungby-Toftanäs och E22 Lösen-Jämjö. Upphandlingar pågår för väg E22 Fjälkinge-
Gualöv, trafikplats Lund Södra samt väg 27 Backaryd. Bellman Group Syd verkar också genom offentliga ramavtal, senast ett fyraårigt ramavtal med Värnamo kommun.

Bellman Group Syd kan tillgodose hela kundens behov inom bygg och anläggningssektorn – vårt helhetserbjudande kan leverera hela värdekedjan, allt från sprängning, schakt och övriga maskintjänster, masstransport från projekt, till mottag, återvinning/avsättning av massor, förädling av mark samt försörjning och transport av massor till projekt.

Johan Beermann
AO-chef Syd

+46 649 65 16