Finansiell information

Nyckeltal

I nedanstående avser beloppen för 2019 Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari-december och Samgräv för perioden februari-december. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari-december och VSM för perioden augusti-december.

Ladda ner nyckeltal i excel.

Finansiell översikt

MSEK (där inte annat anges) Kv 4 2019 Kv 2018 2019 2018
Nettoomsättning 432,15 395,24 1 755,51 1 090,57
EBITDA före jämförelsestörande poster 45,63 39,85 214,14 104,62
EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster % 0,11 0,10 0,12 0,10
EBITDA 41,85 36,02 201,67 93,08
EBITDA marginal % 0,10 0,09 0,11 0,09
Rörelseresultat (EBIT) 20,00 19,72 119,12 51,29
Rörelsemarginal % 0,05 0,05 0,07 0,05
Periodens resultat 27,70 12,07 77,89 25,10
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 13,37 5,90 37,12 18,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,19 24,84 147,45 56,47

Resultaträkning, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning 1 755,51 1 090,57
Övriga rörelseintäkter 8,21 7,90
Summa intäkter 1 763,72 1 098,46
Råvaror och förnödenheter -1 244,25 -799,93
Övriga externa kostnader -60,02 -40,99
Personalkostnader -260,51 -164,40
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -82,55 -41,85
Andel av resultatet från intressebolag 3,72 0
Övriga rörelsekostnader -1 0
Summa rörelsens kostnader -1 644,60 -1 047,18
Rörelseresultat 119,12 51,29
Summa resultat från finansiella poster -20,67 -21,86
Resultat efter finansiella poster 98,45 29,43
Inkomstskatt -20,56 -4,33
Periodens resultat 77,89 25,10
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 37,12 18,27
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 067,10 1 344,18

Balansräkning, Årlig

MSEK 31-dec-19 31-dec-18
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 456,35 334,03
Materiella anläggningstillgångar 438,52 321,25
Finansiella anläggningstillgångar 10,92 14,40
Uppskjuten skatt 1,14 0,30
Summa anläggningstillgångar 906,93 669,98
Varulager 7,78 4,96
Kortfristiga fodringar 295,43 266,29
Likvida medel 153,36 94,50
Summa omsättningstillgångar 456,56 365,75
Summa tillgångar 1 363,49 1 035,73
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 365,98 245,60
innehav utan bestämmande inflytande 6,20 5,61
Långfristiga skulder 703,62 547,90
Kortfristiga skulder 287,69 236,60
Summa egeget kapital och skulder 1 363,49 1 035,71

Kassaflöde, Årlig

MSEK 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 119,12 51,29
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 82,55 41,85
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -10,88 2,34
Erhållen ränta 0,16 0,12
Erlagd ränta -40,05 -25,10
Utdelning från intressebolag 9,90 0
Betalda inkomstskatter -29,55 -10,90
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 131,20 59,57
Förändring av rörelsekapital 16,25 -3,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten 147,45 56,47
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -94,23 -207,20
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -58,14 -43,30
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19,96 12,40
Kassaflöde från investeringsverksamheten -132,41 -238,10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 0 45
Amortering av leasingskuld -16,50 0
Upptagande av lån 95,70 269,80
Amortering av lån -35,30 -126,30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43,90 188,50
Periodens kassaflöde 58,93 6,87
Likvida medel vid periodens början 94,50 88,10
Valutakursdifferens 0 -0,50
Likvida medel vid periodens slut 153,43 94,47

Segment, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning
Uppländska 260,09 230,43
Bellmans 660,19 641,10
VSM 717,20 247,96
Samgräv 231,91 0
Eliminering internförsäljning -113,89 -28,92
Summa nettoomsättning 1 755,51 1 090,57
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 29,68 31,53
Bellmans 35,69 37,72
VSM 131,28 35,84
Samgräv 19,05 0
Övrigt -1,55 -0,41
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 214,14 104,62

Resultaträkning, Kvartal

MSEK Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning 432,15 437,38 440,79 445,60 395,24
Övriga rörelseintäkter 1,94 2,43 2,57 1,30 2,66
Summa intäkter 434,09 439,82 443,37 446,90 397,90
Råvaror och förnödenheter -303,56 -311,92 -308,78 -320,50 -284,38
Övriga externa kostnader -19,75 -12,50 -16,02 -16,90 -13,20
Personalkostnader -70,62 -56,17 -66,41 -62,10 -64,20
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -21,85 -20,49 -21,08 -19,10 -16,40
Andel av resultatet från intressebolag 1,96 0,31 0,92 0,50 0
Övriga rörelsekostnader -0,26 -0,76 0 0 0
Summa rörelsens kostnader -414,09 -401,53 -411,38 -418 -378,18
Rörelseresultat 20,00 38,28 31,98 28,90 19,72
Summa resultat från finansiella poster 15,11 -12,35 -12,58 -10,80 -6,09
Resultat efter finansiella poster 35,11 25,93 19,40 18,10 13,63
Inkomstskatt -7,41 -5,47 -3,98 -3,70 -1,57
Periodens resultat 27,70 20,46 15,42 14,40 12,07
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 13,37 9,48 -1,91 7 5,90
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 086,99 2 086,99 2 086,99 2 006,30 1 944,64

Balansräkning, Kvartal

MSEK 31-dec-19 30-sep-19 30-jun-19 31-mars-19 31-dec-18
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 456,35 508,81 505,11 505,80 334,03
Materiella anläggningstillgångar 438,52 412,72 421,33 416,60 321,25
Finansiella anläggningstillgångar 10,92 7,50 7,16 15,58 14,44
Uppskjuten skatt 1,14 8,17 5,46 2,52 0,26
Summa anläggningstillgångar 906,93 937,20 939,05 940,60 669,98
Varulager 7,78 8,54 9,73 7,20 4,96
Kortfristiga fodringar 295,43 368,12 310,86 354,50 266,29
Likvida medel 153,36 115,53 100,54 82,10 94,50
Summa omsättningstillgångar 456,56 492,19 421,13 443,80 365,75
Summa tillgångar 1 363,49 1 429,38 1 360,18 1 384,40 1 035,73
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 365,98 338,16 319,00 303,50 245,60
innehav utan bestämmande inflytande 6,20 6 6,12 6,10 5,61
Långfristiga skulder 703,62 744,44 735,72 751,10 547,90
Kortfristiga skulder 287,69 340,75 299,34 323,70 236,60
Summa egeget kapital och skulder 1 363,49 1 429,35 1 360,18 1 384,40 1 035,71

Kassaflöde, Kvartal

MSEK Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 20,00 38,30 32 28,90 19,72
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 21,85 20,50 21,10 19,10 16,40
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -4,98 -2 -5,10 1,10 0
Erhållen ränta -0,03 0,05 0,16 0,02 0,14
Erlagd ränta -9,86 -10,30 -10,46 -9,42 -9,68
Utdelning från intressebolag 0 - 9,90 - 0
Betalda inkomstskatter -3,33 -9,90 -4,90 -11,40 -2,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 23,60 36,60 42,70 28,30 23,64
Förändring av rörelsekapital 28,59 -7,30 9,40 -14,50 1,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,19 29,40 52,10 13,80 24,84
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel 0 - - -94,20 -1,30
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19,68 -12,60 -16,30 -9,70 -9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,16 1,50 6,30 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,52 -11,10 -10 -103,90 -10,30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 0 - - - 0
Amortering av leasingskuld -6,63 -3,40 -4,10 -2,40 0
Upptagande av lån 0 - - 95,90 1,20
Amortering av lån -0,10 - -19,50 -15,90 -2,50
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,73 -3,40 -23,60 77,70 -1,30
Periodens kassaflöde 37,94 14,90 18,40 -12,40 13,24
Likvida medel vid periodens början 115,45 100,50 82,10 94,50 81,80
Valutakursdifferens 0 0 0 0 -0,55
Likvida medel vid periodens slut 153,39 115,40 100,50 82,10 94,49

Segment, Kvartal

MSEK Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning
Uppländska 79,40 58,88 61,84 60 64,79
Bellmans 159,71 158,26 173,10 169,10 197,09
VSM 177,99 188,24 161,82 189,10 150,83
Samgräv 57,98 60,59 64,75 48,60 0
Eliminering internförsäljning -42,94 -28,58 -20,72 -21,20 -17,47
Summa nettoomsättning 432,15 437,38 440,79 445,60 395,24
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 7,35 3,75 10,44 8,10 5,35
Bellmans 9,82 6,89 10,47 8,50 13,13
VSM 30,30 46,41 27,78 26,80 21,93
Samgräv -0,49 4,76 8,16 6,60 0
Övrigt -1,35 -0,02 0,12 -0,30 -0,67
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 45,63 61,78 56,96 49,80 39,85