Finansiell information

Nyckeltal

I nedanstående avser beloppen för 2019 Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari-december och Samgräv för perioden februari-december. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari-december och VSM för perioden augusti-december.

Ladda ner nyckeltal i excel.

Finansiell översikt

MSEK (där inte annat anges) Kv2 2020 Kv2 2019 2019 2018
Nettoomsättning 454,5 440,7 1 755,5 1 090,5
EBITDA före jämförelsestörande poster 60,6 57 214,1 104,6
EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster % 13,3% 12,9% 12,1% 9,5%
EBITDA 56,6 53 201,6 93
EBITDA marginal % 12,4% 12% 11,4% 8,5%
Rörelseresultat (EBIT) 32,6 32 119,1 51,2
Rörelsemarginal % 7,1% 7,2% 6,7% 4,7%
Periodens resultat 15,7 15,4 77,8 25
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 7,2 7,2 37,1 18,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 52,1 147,4 56,4

Resultaträkning, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning 1 755,5 1 090,6
Övriga rörelseintäkter 8,2 7,9
Summa intäkter 1 763,7 1 098,5
Råvaror och förnödenheter -1 244,2 -799,9
Övriga externa kostnader -60,0 -41,0
Personalkostnader -260,5 -164,4
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -82,5 -41,8
Andel av resultatet från intressebolag 3,7 0
Övriga rörelsekostnader -1 0
Summa rörelsens kostnader -1 644,6 -1 047,2
Rörelseresultat 119,1 51,3
Summa resultat från finansiella poster -20,7 -21,9
Resultat efter finansiella poster 98,4 29,4
Inkomstskatt -20,6 -4,3
Periodens resultat 77,9 25,1
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 37,1 18,3
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 067,1 1 344,2

Balansräkning, Årlig

MSEK 43830 43465
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 456,3 334,0
Materiella anläggningstillgångar 438,5 321,2
Finansiella anläggningstillgångar 10,9 14,4
Uppskjuten skatt 1,1 0,3
Summa anläggningstillgångar 906,9 670,0
Varulager 7,8 5,0
Kortfristiga fodringar 295,4 266,3
Likvida medel 153,4 94,5
Summa omsättningstillgångar 456,6 365,8
Summa tillgångar 1 363,5 1 035,7
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 366,0 245,6
innehav utan bestämmande inflytande 6,2 5,6
Långfristiga skulder 703,6 547,9
Kortfristiga skulder 287,7 236,6
Summa egeget kapital och skulder 1 363,5 1 035,7

Kassaflöde, Årlig

MSEK 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 119,1 51,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 82,5 41,8
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -10,9 2,3
Erhållen ränta 0,2 0,1
Erlagd ränta -40,0 -25,1
Utdelning från intressebolag 9,9 0
Betalda inkomstskatter -29,5 -10,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 131,2 59,6
Förändring av rörelsekapital 16,2 -3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 147,4 56,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -94,2 -207,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -58,1 -43,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 20,0 12,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -132,4 -238,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 0 45
Amortering av leasingskuld -16,5 0
Upptagande av lån 95,7 269,8
Amortering av lån -35,3 -126,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43,9 188,5
Periodens kassaflöde 58,9 6,9
Likvida medel vid periodens början 94,5 88,1
Valutakursdifferens 0 -0,5
Likvida medel vid periodens slut 153,4 94,5

Segment, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning
Uppländska 260,1 230,4
Bellmans 660,2 641,1
VSM 717,2 248,0
Samgräv 231,9 0
Eliminering internförsäljning -113,9 -28,9
Summa nettoomsättning 1 755,5 1 090,6
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 29,7 31,5
Bellmans 35,7 37,7
VSM 131,3 35,8
Samgräv 19,0 0
Övrigt -1,6 -0,4
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 214,1 104,6

Resultaträkning, Kvartal

MSEK Kv2 20 Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning 454,5 387,8 432,2 437,4 440,8 445,6 395,2
Övriga rörelseintäkter 3,2 1,6 1,9 2,4 2,6 1,3 2,7
Summa intäkter 457,7 389,3 434,1 439,8 443,4 446,9 397,9
Råvaror och förnödenheter -315,5 -266,6 -303,6 -311,9 -308,8 -320,5 -284,4
Övriga externa kostnader -17,2 -13,7 -19,8 -12,5 -16,0 -16,9 -13,2
Personalkostnader -68,9 -63,5 -70,6 -56,2 -66,4 -62,1 -64,2
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -23,9 -23,2 -21,9 -20,5 -21,1 -19,1 -16,4
Andel av resultatet från intressebolag 0,5 -0,2 2,0 0,3 0,9 0,5 0
Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,8 0 0 0
Summa rörelsens kostnader -425,1 -367,2 -414,1 -401,5 -411,4 -418 -378,2
Rörelseresultat 32,7 22,1 20,0 38,3 32,0 28,9 19,7
Summa resultat från finansiella poster -12,2 -11,8 15,1 -12,4 -12,6 -10,8 -6,1
Resultat efter finansiella poster 20,5 10,3 35,1 25,9 19,4 18,1 13,6
Inkomstskatt -4,7 -2,0 -7,4 -5,5 -4,0 -3,7 -1,6
Periodens resultat 15,7 8,3 27,7 20,5 15,4 14,4 12,1
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 7,2 3,7 13,4 9,5 -1,9 7 5,9
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 087,0 2 087,0 2 087,0 2 087,0 2 087,0 2 006,3 1 944,6

Balansräkning, Kvartal

MSEK 44012 43921 43830 43738 43646 43555 43465
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 483,5 484,4 456,3 508,8 505,1 505,8 334,0
Materiella anläggningstillgångar 460,7 452,3 438,5 412,7 421,3 416,6 321,2
Finansiella anläggningstillgångar 18,9 15,7 10,9 7,5 7,2 15,6 14,4
Uppskjuten skatt 1,1 8,2 5,5 2,5 0,3
Summa anläggningstillgångar 963 952,4 906,9 937,2 939,1 940,6 670,0
Varulager 12,5 10,8 7,8 8,5 9,7 7,2 5,0
Kortfristiga fodringar 351,9 341,2 295,4 368,1 310,9 354,5 266,3
Likvida medel 110,9 101,8 153,4 115,5 100,5 82,1 94,5
Summa omsättningstillgångar 475,3 453,8 456,6 492,2 421,1 443,8 365,8
Summa tillgångar 1 438,3 1 406,2 1 363,5 1 429,4 1 360,2 1 384,4 1 035,7
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 388,7 373,8 366,0 338,2 319,0 303,5 245,6
Innehav utan bestämmande inflytande 6,6 6,6 6,2 6 6,1 6,1 5,6
Långfristiga skulder 727,9 709,8 703,6 744,4 735,7 751,1 547,9
Kortfristiga skulder 315,0 316,0 287,7 340,8 299,3 323,7 236,6
Summa egeget kapital och skulder 1 438,3 1 406,2 1 363,5 1 429,4 1 360,2 1 384,4 1 035,7

Kassaflöde, Kvartal

MSEK Kv2 20 Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 32,7 22,1 20,0 38,3 32 28,9 19,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 23,9 23,2 21,9 20,5 21,1 19,1 16,4
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,6 1,6 -5,0 -2 -5,1 1,1 0
Erhållen ränta 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Erlagd ränta -10,7 -10,3 -9,9 -10,3 -10,5 -9,4 -9,7
Utdelning från intressebolag - 0 0 - 9,9 - 0
Betalda inkomstskatter -2,1 -3,0 -3,3 -9,9 -4,9 -11,4 -2,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 43,2 33,6 23,6 36,6 42,7 28,3 23,6
Förändring av rörelsekapital -6,2 -20,2 28,6 -7,3 9,4 -14,5 1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,0 13,4 52,2 29,4 52,1 13,8 24,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -41,4 0 - - -94,2 -1,3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8,8 -15,0 -19,7 -12,6 -16,3 -9,7 -9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6,0 1,7 12,2 1,5 6,3 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,8 -54,7 -7,5 -11,1 -10 -103,9 -10,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission -7,3 - - - - - -
Amortering av leasingskuld - -6,8 -6,6 -3,4 -4,1 -2,4 0
Upptagande av lån -17 0 0 - - 95,9 1,2
Amortering av lån -0,8 -3,1 -0,1 - -19,5 -15,9 -2,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25,1 -9,9 -6,7 -3,4 -23,6 77,7 -1,3
Periodens kassaflöde 9,1 -51,3 37,9 14,9 18,4 -12,4 13,2
Likvida medel vid periodens början 101,8 153,4 115,5 100,5 82,1 94,5 81,8
Valutakursdifferens - -0,3 0 0 0 0 -0,6
Likvida medel vid periodens slut 110,9 101,8 153,4 115,4 100,5 82,1 94,5

Segment, Kvartal

MSEK Kv2 20 Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning
Uppländska 71,5 69,3 79,4 58,9 61,8 60 64,8
Bellmans 148,9 126,7 159,7 158,3 173,1 169,1 197,1
VSM 179,0 168,6 178,0 188,2 161,8 189,1 150,8
Samgräv 61,2 49,6 58,0 60,6 64,7 48,6 0
SÅCAB 43,5 15,7
Eliminering internförsäljning -49,6 -42,2 -42,9 -28,6 -20,7 -21,2 -17,5
Summa nettoomsättning 454,5 387,8 432,2 437,4 440,8 445,6 395,2
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 10,0 9,4 7,4 3,8 10,4 8,1 5,4
Bellmans 8,8 6,8 9,8 6,9 10,5 8,5 13,1
VSM 29,4 26,4 30,3 46,4 27,8 26,8 21,9
Samgräv 7,9 3,3 -0,5 4,8 8,2 6,6 0
SÅCAB 4,5 2,5
Övrigt 0,0 0,1 -1,3 0,0 0,1 -0,3 -0,7
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 60,7 48,5 45,6 61,8 57,0 49,8 39,8