Finansiell information

Nyckeltal

I nedanstående avser beloppen för 2019 Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari-december och Samgräv för perioden februari-december. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari-december och VSM för perioden augusti-december.

Ladda ner nyckeltal i excel.

Finansiell översikt

MSEK (där inte annat anges) Kv1 2020 Kv1 2019 2019 2018
Nettoomsättning 387,75 445,64 1 755,51 1 090,57
EBITDA före jämförelsestörande poster 48,52 49,79 214,14 104,62
EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster % 0,13 0,11 0,12 0,10
EBITDA 45,31 48,05 201,67 93,08
EBITDA marginal % 0,12 0,11 0,11 0,09
Rörelseresultat (EBIT) 22,09 28,89 119,12 51,29
Rörelsemarginal % 0,06 0,06 0,07 0,05
Periodens resultat 8,28 14,36 77,89 25,10
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 3,72 6,97 37,12 18,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,38 13,82 147,45 56,47

Resultaträkning, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning 1 755,51 1 090,57
Övriga rörelseintäkter 8,21 7,90
Summa intäkter 1 763,72 1 098,46
Råvaror och förnödenheter -1 244,25 -799,93
Övriga externa kostnader -60,02 -40,99
Personalkostnader -260,51 -164,40
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -82,55 -41,85
Andel av resultatet från intressebolag 3,72 0
Övriga rörelsekostnader -1 0
Summa rörelsens kostnader -1 644,60 -1 047,18
Rörelseresultat 119,12 51,29
Summa resultat från finansiella poster -20,67 -21,86
Resultat efter finansiella poster 98,45 29,43
Inkomstskatt -20,56 -4,33
Periodens resultat 77,89 25,10
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 37,12 18,27
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 067,10 1 344,18

Balansräkning, Årlig

MSEK 43830 43465
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 456,35 334,03
Materiella anläggningstillgångar 438,52 321,25
Finansiella anläggningstillgångar 10,92 14,40
Uppskjuten skatt 1,14 0,30
Summa anläggningstillgångar 906,93 669,98
Varulager 7,78 4,96
Kortfristiga fodringar 295,43 266,29
Likvida medel 153,36 94,50
Summa omsättningstillgångar 456,56 365,75
Summa tillgångar 1 363,49 1 035,73
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 365,98 245,60
innehav utan bestämmande inflytande 6,20 5,61
Långfristiga skulder 703,62 547,90
Kortfristiga skulder 287,69 236,60
Summa egeget kapital och skulder 1 363,49 1 035,71

Kassaflöde, Årlig

MSEK 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 119,12 51,29
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 82,55 41,85
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -10,88 2,34
Erhållen ränta 0,16 0,12
Erlagd ränta -40,05 -25,10
Utdelning från intressebolag 9,90 0
Betalda inkomstskatter -29,55 -10,90
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 131,20 59,57
Förändring av rörelsekapital 16,25 -3,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten 147,45 56,47
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -94,23 -207,20
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -58,14 -43,30
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19,96 12,40
Kassaflöde från investeringsverksamheten -132,41 -238,10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 0 45
Amortering av leasingskuld -16,50 0
Upptagande av lån 95,70 269,80
Amortering av lån -35,30 -126,30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43,90 188,50
Periodens kassaflöde 58,93 6,87
Likvida medel vid periodens början 94,50 88,10
Valutakursdifferens 0 -0,50
Likvida medel vid periodens slut 153,43 94,47

Segment, Årlig

MSEK 2019 2018
Nettoomsättning
Uppländska 260,09 230,43
Bellmans 660,19 641,10
VSM 717,20 247,96
Samgräv 231,91 0
Eliminering internförsäljning -113,89 -28,92
Summa nettoomsättning 1 755,51 1 090,57
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 29,68 31,53
Bellmans 35,69 37,72
VSM 131,28 35,84
Samgräv 19,05 0
Övrigt -1,55 -0,41
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 214,14 104,62

Resultaträkning, Kvartal

MSEK Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning 387,75 432,15 437,38 440,79 445,60 395,24
Övriga rörelseintäkter 1,55 1,94 2,43 2,57 1,30 2,66
Summa intäkter 389,30 434,09 439,82 443,37 446,90 397,90
Råvaror och förnödenheter -266,57 -303,56 -311,92 -308,78 -320,50 -284,38
Övriga externa kostnader -13,74 -19,75 -12,50 -16,02 -16,90 -13,20
Personalkostnader -63,50 -70,62 -56,17 -66,41 -62,10 -64,20
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -23,23 -21,85 -20,49 -21,08 -19,10 -16,40
Andel av resultatet från intressebolag -0,18 1,96 0,31 0,92 0,50 0
Övriga rörelsekostnader -367,22 -0,26 -0,76 0 0 0
Summa rörelsens kostnader 22,09 -414,09 -401,53 -411,38 -418 -378,18
Rörelseresultat -11,82 20,00 38,28 31,98 28,90 19,72
Summa resultat från finansiella poster 10,26 15,11 -12,35 -12,58 -10,80 -6,09
Resultat efter finansiella poster -1,98 35,11 25,93 19,40 18,10 13,63
Inkomstskatt 8,28 -7,41 -5,47 -3,98 -3,70 -1,57
Periodens resultat 27,70 20,46 15,42 14,40 12,07
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 3,72 13,37 9,48 -1,91 7 5,90
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 086,99 2 086,99 2 086,99 2 086,99 2 006,30 1 944,64

Balansräkning, Kvartal

MSEK 43921 43830 43738 43646 43555 43465
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 484,39 456,35 508,81 505,11 505,80 334,03
Materiella anläggningstillgångar 452,27 438,52 412,72 421,33 416,60 321,25
Finansiella anläggningstillgångar 15,70 10,92 7,50 7,16 15,58 14,44
Uppskjuten skatt 1,14 8,17 5,46 2,52 0,26
Summa anläggningstillgångar 952,36 906,93 937,20 939,05 940,60 669,98
Varulager 10,80 7,78 8,54 9,73 7,20 4,96
Kortfristiga fodringar 341,25 295,43 368,12 310,86 354,50 266,29
Likvida medel 101,76 153,36 115,53 100,54 82,10 94,50
Summa omsättningstillgångar 453,81 456,56 492,19 421,13 443,80 365,75
Summa tillgångar 1 406,17 1 363,49 1 429,38 1 360,18 1 384,40 1 035,73
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 373,76 365,98 338,16 319,00 303,50 245,60
Innehav utan bestämmande inflytande 6,60 6,20 6 6,12 6,10 5,61
Långfristiga skulder 709,82 703,62 744,44 735,72 751,10 547,90
Kortfristiga skulder 315,99 287,69 340,75 299,34 323,70 236,60
Summa egeget kapital och skulder 1 406,17 1 363,49 1 429,35 1 360,18 1 384,40 1 035,71

Kassaflöde, Kvartal

MSEK Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 22,10 20,00 38,30 32 28,90 19,72
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 23,20 21,85 20,50 21,10 19,10 16,40
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 1,60 -4,98 -2 -5,10 1,10 0
Erhållen ränta -0,03 0,05 0,16 0,02 0,14
Erlagd ränta -10,29 -9,86 -10,30 -10,46 -9,42 -9,68
Utdelning från intressebolag 0 0 - 9,90 - 0
Betalda inkomstskatter -3,02 -3,33 -9,90 -4,90 -11,40 -2,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 33,60 23,60 36,60 42,70 28,30 23,64
Förändring av rörelsekapital -20,20 28,59 -7,30 9,40 -14,50 1,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,40 52,19 29,40 52,10 13,80 24,84
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel -41,41 0 - - -94,20 -1,30
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -15,04 -19,68 -12,60 -16,30 -9,70 -9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,71 12,16 1,50 6,30 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -54,75 -7,52 -11,10 -10 -103,90 -10,30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission - - - - - -
Amortering av leasingskuld -6,84 -6,63 -3,40 -4,10 -2,40 0
Upptagande av lån 0 0 - - 95,90 1,20
Amortering av lån -3,10 -0,10 - -19,50 -15,90 -2,50
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,94 -6,73 -3,40 -23,60 77,70 -1,30
Periodens kassaflöde -51,30 37,94 14,90 18,40 -12,40 13,24
Likvida medel vid periodens början 153,40 115,45 100,50 82,10 94,50 81,80
Valutakursdifferens -0,30 0 0 0 0 -0,55
Likvida medel vid periodens slut 101,80 153,39 115,40 100,50 82,10 94,49

Segment, Kvartal

MSEK Kv1 20 Kv4 19 Kv3 19 Kv2 19 Kv1 19 Kv4 18
Nettoomsättning
Uppländska 69,33 79,40 58,88 61,84 60 64,79
Bellmans 126,72 159,71 158,26 173,10 169,10 197,09
VSM 168,57 177,99 188,24 161,82 189,10 150,83
Samgräv 49,63 57,98 60,59 64,75 48,60 0
SÅCAB 15,69
Eliminering internförsäljning -42,18 -42,94 -28,58 -20,72 -21,20 -17,47
Summa nettoomsättning 387,75 432,15 437,38 440,79 445,60 395,24
EBITDA före jämförelsestörande poster
Uppländska 9,36 7,35 3,75 10,44 8,10 5,35
Bellmans 6,84 9,82 6,89 10,47 8,50 13,13
VSM 26,45 30,30 46,41 27,78 26,80 21,93
Samgräv 3,33 -0,49 4,76 8,16 6,60 0
SÅCAB 2,48
Övrigt 0,06 -1,35 -0,02 0,12 -0,30 -0,67
Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 48,52 45,63 61,78 56,96 49,80 39,85