Bolagsstyrning

Principer för bolagsstyrning
Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman Groups AB:s företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Gruppen har påbörjat en frivillig anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning, (”Koden”).

Bellman Group AB (publ) är moderbolaget i koncernen och ägs av Bellman Group Holding AB, vars ägarstruktur framgår av tabellen till höger. Styrelsen i Bellman Group Holding AB är identisk med styrelsen i Bellman Group AB (publ). Principerna för bolagsstyrning tillämpas och valberedningens förslag liksom årsstämman i Bellman Group Holding AB:s beslut avseende styrelsens förvaltning av koncernens angelägenheter avser även Bellman Group AB (publ).

Ledning

Styrelse

Extern revisor
På årsstämman den 23 maj 2022 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma.