Bolagsstyrning

Bellman Group bolagsstyrning

Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman Groups företagsobligation är noterad på Nasdaq i Stockholm. Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Nasdaq Stockholms regelverk. Bellman Group har påbörjat en frivillig anpassning till svensk kod för bolagsstyrning och upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns inkluderad i bolagets årsredovisning på sidan 46. Årsredovisning 2021.

Bellman Group AB är ett helägt dotterbolag i en koncern där koncernmoder är Haimos HoldCo AB. Ägandet i Haimos HoldCo AB fördelas mellan Verdane (genom bolaget BJP HoldCo AB), som vid utgången av december 2021 kontrollerar 64,5 procent av ägandet, och management, vissa nyckelpersoner samt delar av styrelsen som kontrollerar resterande 35,5 procent. 

Genom en strukturerad verksamhet och sund företagskultur säkerställs ett långsiktigt värdeskapande med begränsade risker.

Ledning

Styrelse

Extern revisor
På årsstämman den 23 maj 2022 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma.