Bolagsstyrning

Bellman Group bolagsstyrning

Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman Groups företagsobligationer är noterade på Nasdaq i Stockholm. Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden. Bellman Group har påbörjat en frivillig anpassning till svensk kod för bolagsstyrning.

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Bellman Group AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Utöver ovanstående regler har Bolaget etablerat ytterligare interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av för koncernen gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Bolagsstyrningsrapporten återfinns på sidorna 36-41 i Årsredovisningen 2020.


Extern revisor

På årsstämman den 21 maj 2021 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma.