Investerare

Stabil tillväxt och låg risk

Bellman Groups obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 2018 och Bellman Group följer därmed Nasdaqs regelverk för emittenter.

Bellman Groups tillväxt skall ske genom förvärv av etablerade och lönsamma företag som kompletterar och agerar inom ramen för koncernens erbjudande. Intäktssynergier, snarare än kostnadssynergier, är ett kriterium och koncernen skall inte uppfattas, av sina nyckelkunder, att driva konkurrerande verksamhet. Tillväxt skall också ske organiskt i befintliga segment.

Koncernen har en stabil grund för vidare tillväxt genom:

  • Bra balans mellan affärerna – ett brett erbjudande inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, främst i Stockholms- och Göteborgsregionerna samt södra Sverige.
  • Stark underliggande marknad, med stora infrastruktursatsningar som spänner över en lång tidshorisont.
  • Låg projektrisk i verksamheten då ersättningsmodellen till stor del är rörlig/volymbaserad. Merparten av verksamheten är riktad mot infrastruktur.
  • Att vi är en kvalitetsleverantör som aktivt hjälper kunden att lösa problem under projektets gång.
  • Starkt varumärke som kunden alltid kan lita på.