Rapportera överträdelser

För oss på Bellman Group är det viktigt att vi följer vår Uppförandepolicy, efterlever lagar och regler samt följer våra värderingar. Vår framgång bygger på vår förmåga att upprätthålla och skapa långsiktiga relationer med medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och kunder.

Om vi av någon anledning inte gör det och du, som har kontakt med Bellman Group, upplever att vi inte gör det så finns det möjligheter att rapportera det. Nedan finner du mer information om vilka olika kanaler det finns för att rapportera olika typer av ärenden eller överträdelser.

För oss är det viktigt att följa upp hur verksamheten bedrivs och att vi alla följer de etiska principer som verksamheten utgår ifrån.

Vad ska jag rapportera?
Alla incidenter som du tror bryter mot Bellman Groups uppförandekod eller andra policyer och direktiv. Det kan också vara något som strider mot en lag, en regel, ett regelverk och/eller vara ett direkt hot mot något av allmänintresse. Överträdelser av konkurrenslagstiftning och korruption är exempel på sådant som ska rapporteras.

Vem kan rapportera?
Vem som helst kan göra en anmälan till oss direkt eller via Whistle blowing-funktionen. Kanalen är öppen för anställda, underentreprenörer, leverantörer, kunder eller andra affärspartners att rapportera eventuella överträdelser av lagen, Bellman Groups uppförandekod eller andra policyer och direktiv.

Hur kan jag rapportera?

Internt

Om du är anställd eller arbetar som underentreprenör uppmuntrar vi dig att anmäla eventuella överträdelser i första hand direkt till din närmsta chef. I Bellman Groups app finns också en möjlighet att rapportera in överträdelser som avser hot, mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier, våld eller övrigt via formuläret ”Anmälan till HR”. Om du inte redan har tillgång till appen kan du ladda ner den här. Kontakta din chef för tillgång till appen.

Externt

Om du som extern part/person vill anmäla någon form av trafiköverträdelse eller annat som direkt berör hur vi uppträder i trafiken eller på arbetsplatser så får du gärna anmäla det direkt till berört bolag, se kontaktuppgifter till våra dotterbolag här. Om du inte vet vilket dotterbolag som anmälan berör välj ”Vet ej” i formuläret.

Whistleblowing

Men om du känner att du inte kan rapportera via någon av dessa kanaler kan du använda Bellman Groups whistleblowing-kanal där rapporter kan göras anonymt. De ärenden som inkommer här granskas och åtgärdas av Bellman Groups styrelseordförande.