Ordlista & definitioner

Definitioner alternativa nyckeltal

Nedan presenteras beskrivningar av finansiella nyckeltal och beskrivningar av resultatmått som inte återfinns i IFRS-regelverket. Avstämning av alternativa finansiella mått visas i ett separat dokument som publiceras i samband med offentliggörande av delårsrapporter och som återfinns under Rapporter & Presentationer.

De alternativa finansiella mått som inte beräknats enligt IFRS och som presenteras i delårsrapporterna utgör inte erkända värderingsprinciper för finansiell ställning eller likviditet enligt IFRS utan används av Bellman Group för att följa det ekonomiska utfallet av koncernens verksamhet samt koncernens finansiella ställning. Värdering av de alternativa nyckeltal som presenteras i rapporterna ska alltid ske tillsammans med den information som framgår av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal vilka upprättats i enlighet med IFRS.

Bellman Group redovisar dessa alternativa finansiella mått eftersom bolaget anser att de är viktiga kompletterande mått på lönsamhet och finansiell ställning, samt att dessa mått ofta används av externa intressenter för att bedöma och jämföra företagsekonomiska utfall och ställning. Vid jämförelse av de alternativa finansiella mått som presenteras här kan beräkningen för andra företag ha skett med olika definitioner vilket gör att utfallet inte är direkt jämförbart.

EBITDA Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen anser vara relevant för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före investeringar i anläggningstillgångar.
EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden. EBITDA-marginalen används för att visa EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.
EBITDA före jämförelsestörande poster EBITDA före jämförelsestörande poster. EBITDA justerat med jämförelsestörande poster används för att ge en tydligare bild av rörelseresultatet och för att öka jämförbarheten över tid.
EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster EBITDA före jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättning under perioden. Nyckeltalet används för att visa EBITDA före jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen.
Jämförelsestörande poster Poster som uppstår sällan eller är ovanliga i den löpande affärsverksamheten, såsom uppstartskostnader, omstruktureringskostnader och förvärvskostnader. Jämförelsestörande poster används för att ge en tydligare bild av resultatutvecklingen och för att öka jämförbarheten över tid.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Detta nyckeltal är ett mått för att visa koncernens totala räntebärande skuld.
Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster inkl. proformasiffror Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster inklusive proformasiffror. Obligationsvillkoren inkluderar en kvartalsvis underhållskovenant som anses uppfylld om räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA understiger 4,25. EBITDA baseras på de senaste 12 månadernas proforma EBITDA-siffror.
Rörelseresultat (EBIT) Summa intäkter minus rörelsekostnader. EBIT är ett nyckeltal som koncernen anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden. Rörelsemarginalen visar andelen av nettoomsättningen som återstår efter rörelsekostnader.
Total nettoskuld Räntebärande skulder plus tilläggsköpeskilling relaterat till Bellmans och villkorad köpeskilling relaterat till Samgräv minus likvida medel.
Rörelsekapital Rörelsekapital beräknas som kortfristiga rörelsefordringar (varulager, kundfordringar och övriga ej räntebärande kortfristiga fordringar) minus kortfristiga rörelseskulder (leverantörsskulder och andra ej räntebärande kortfristiga skulder). Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är uppbundet i rörelsen och kan ställas i relation till försäljningen för att förstå hur effektivt det uppbundna rörelsekapitalet används.

Finansiell information