Intressentdialog

Under 2019 genomfördes en intressentdialog för att öka förståelsen kring vilka hållbarhetsfrågor som då var av betydelse för koncernens intressenter. Bellman Groups primära intressenter var då kunder, medarbetare, underentreprenörer, styrelse och ledning. Intressentdialogen genomfördes via djupintervjuer och enkäter.

Under 2021 genomfördes samtal med fyra hållbarhetschefer hos några av Bellman Groups största kunder. Samtalen adresserade bland annat framtida utmaningar och möjligheter.

Dialoger och väsentlighetsanalyser har även förts i fokusgrupper och baserat på dessa har de nya strategiska fokusområdena vuxit fram. Under 2021 har Bellman Group identifierat fler intressenter och den primära intressentgruppen utökats med investerare och myndigheter. En ny intressentdialog där dessa intressenter inkluderas och en uppdaterad väsentlighetsanalys kommer genomföras under 2022.


Intressentgrupp

När

Metod

Intressenternas prioriteringar
Styrelse 2019 Enkät Minskad klimatpåverkan, Attraktiv Arbetsgivare, Medarbetarskap, Affärsetik, Långsik-tigt lönsamt företag
Medarbetare 2019 Enkät Arbetsmiljö, Långsiktigt lönsamt företag, Attraktiv Arbetsgivare, Minskad klimatpå-verkan, Affärsetik
Kunder 2019 Enkät Arbetsmiljö, Affärsetik, Minskad klimatpåverkan, Inköpskrav
Underentreprenörer 2019 Enkät Arbetsmiljö, Långsiktigt lönsamt företag, Attraktiv Arbetsgivare, Minskad klimatpå-verkan, Affärsetik
Hållbarhetschefer (kunder) 2019 Djupintervju Enkät Arbetsmiljö, Affärsetik, Minskad klimatpåverkan, Medarbetarskap, Inköpskrav
Hållbarhetschefer (kunder) 2021 Samtal Minskad klimatpåverkan, Fossilfrihet, Jämställdhet, Hälsa och säkerhet, Scope 3
Styrelse och ledningsgrupp 2021 Workshop Minskad klimatpåverkan, Cirkulära flöden, Hälsa och säkerhet, Affärsetik

← scrolla →