Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om disponering av vinst/förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 503 155 681 kronor ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Beslöts också att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutades att entlediga Magnus Persson och Martin Nilsson som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan någon suppleant. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes Ingalill Östman, Anne-Lie Lind, Charlotte Hybinette, Per Nordlander och Björn Andersson till styrelsens ledamöter i Bellman Group. Björn Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för fulla mandatperioden fram till nästa årsstämma ska utgå med 262 500 kronor ska utgå till vardera av Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind och Ingalill Östman och med 551 250 kronor till Björn Andersson samt att något arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att ytterligare arvode om 50 000 kronor ska utgå till Charlotte Hybinette i egenskap av ordförande i revisionsutskottet i Bellman Group.

Revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till

ledande befattningshavare. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida, bellmangroup.se.

Styrelsen Bellman Group AB (publ)