Vid årsstämman i Bellman Group AB (publ) den 26 april 2023 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och riktlinjer för ersättningsprinciper till ledande befattningshavare.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner av bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att vinstmedel om 661 037 148 kronor ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan någon suppleant.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om nyval av David Schelin samt omval av Ingalill Östman, Charlotte Hybinette, Per Nordlander och Björn Andersson. Björn Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 300 000 kronor ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna Charlotte Hybinette, David Schelin och Ingalill Östman för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 600 000 kronor utgå för tiden fram till nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå till Per Nordlander.

Stämman beslutade att särskild ersättning om 50 000 kronor ska utgå till Charlotte Hybinette i egenskap av ordförande i revisionsutskottet.

Revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättningsprinciper till ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.bellmangroup.se.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 18.00.