Ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen baserat på riktlinjer föreslagna av styrelsen har antagits på årsstämman 2023. Ersättning till ledande befattningshavare i Bellman Group AB (publ)

Information om ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare finns i not K8 i Årsredovisning 2022.