Bellman Group ingick den 13 december 2018 ett avtal med ägaren till Samgräv om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag. Den initiala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 144,0 miljoner kronor och kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 100,0 miljoner kronor och nyemitterade aktier i Bellman Group till ett värde av 44,0 miljoner kronor, vilket efter nyemissionen ger Samgrävs ägare en ägarandel i Bellman Group om ca 6,8%. Därutöver kan en eventuell tilläggsköpeskilling utfalla, beroende på utvecklingen av Samgrävs EBITDA under perioden och vart och ett av åren 2019 till och med 2022. Betalningen av eventuell tilläggsköpeskilling för respektive år förväntas att erläggas under andra eller tredje kvartalet efterföljande år. Den totala aggregerade tilläggsköpeskillingen kan uppgå till maximalt 96,5 miljoner kronor.

Samgräv är ett företag inriktat på förmedling och uthyrning av bl.a. entreprenadmaskiner, lastbilar, kranbilar, traktorer, vältar, maskinförare och anläggare. Samgräv är en stark aktör på marknaden i Västsverige genom att ha egna inerta deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt transport- och maskinförmedling. Kombinationen av egna anläggningar samt transport- och maskinförmedling innebär en viktig konkurrensfördel för att skapa kostnadseffektiva och miljövänliga transporter för kunderna. För räkenskapsåret 2017/18 uppgick Samgrävs försäljning till 221 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period uppgick till 31 miljoner kronor. Gruppens försäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive Samgrävs försäljning för räkenskapsåret 2017/18, uppgick till 1 606 miljoner kronor och EBITDA för samma period, beräknat pro forma inklusive Samgräv, uppgick till 188 miljoner kronor.[1]

Genom förvärvet stärker Bellman Group sin position inom inerta deponier och utvidgar sin verksamhet till Västsverige. Detta kommer markant påverka möjligheten positivt även för övriga bolag inom Bellman Group att göra fler och större affärer i Göteborgsområdet.

Det är oerhört kul och spännande att Samgräv nu blir en del av Bellman Group. Genom förvärvet av Samgräv får Bellman Group en stark position även i Västsverige. Det här förvärvet ligger helt i linje med Bellman Groups affärs- och strategiplan att utveckla verksamheten i Göteborg samt inom inerta deponier och återvinningsanläggningar. Vi ser goda möjligheter att fortsätta skapa värden i den nya koncernen då samtliga dotterbolag redovisar en stark resultatutveckling”, säger Håkan Lind, VD för Bellman Group.

Avsikten är att Samgräv fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

Samgräv har haft en kortsiktig plan om att befästa sig väl i Västra Götaland och en långsiktig plan om att expandera i Stockholm och Malmö. Vi har haft en ambition om att komma in i ett större sammanhang som ger oss handlingskraft och nya samarbeten. I processen har vi hela tiden varit måna om kunder, leverantörer och personal och haft dem i åtanke för att Samgräv ska bli förmedlingsbranschens förstahandsval. Vi har i Bellman Group hittat gemensamma värderingar och tankar kring framtiden. Jag är väldigt glad över att detta nu blir verklighet och jag ser mycket fram emot att gemensamt skapa en stark koncern inom Bellman Group” säger Samgrävs ägare Roger Hansson.

Bellman Group avser att finansiera förvärvet främst genom utgivande av nya obligationer under Bolagets befintliga obligationslån. Bolaget kommer att tillhandahålla ytterligare information kring detta genom ett separat pressmeddelande om/när sådant utgivande av nya obligationer har skett.

Förvärvet är villkorat av att Bellman Group erhåller erforderlig finansiering samt att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde i transaktionen förväntas ske under det första kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Roger Hansson, VD, Samgräv, +46 (0) 70 677 65 53, roger@samgrav.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 12.00 den 13 december 2018.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens försäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive VSM uppgick till 1,385 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive VSM, uppgick till 157 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.

[1] Samgrävs räkenskapsår är brutet och löper från 1 maj till 30 april. Siffrorna baseras på helår för såväl Bellman Group som för Samgräv, men avser olika perioder med anledning av Samgrävs brutna räkenskapsår. I Bellman Groups siffror har VSM Entreprenad AB, som förvärvades i juli 2018, inkluderats pro forma för räkenskapsåret 2017.