Påverkan i värdekedjan

Bellman Group har ett heltäckande cirkulärt erbjudande inom bergsprängning, schaktning, transport och masshantering, där alla delar i kedjan har olika påverkan i relation till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Det finns en medvetenhet att alla delar i kedjan står inför olika hållbarhetsutmaningar. Koncernen har en hög ambition att minska sin klimatpåverkan från direkta och indirekta utsläpp, erbjuda trygga, säkra och jämställda arbetsplatser inom hela värdekedjan samt tillsammans med kunder, underentreprenörer och medarbetare samarbeta, påverka och bidra till en hållbar omställning. Bellman Group integrerar hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan.

Erbjudande

Primär påverkan och fokus

Inom transport och massförsörjning kommer den primära påverkan från fossila utsläpp från transporter och råvaror. Hållbarhetsarbetet fokuserar på optimerade transporter, cirkulära flöden, en utökad modern fordonsflotta samt hälsa och säkerhet.

Inom schakt och maskintjänster kommer den primära påverkan från fossila utsläpp främst från maskiner och transporter. Hållbarhetsarbetet fokuserar på att utöka den moderna maskinparken samt fortlöpande arbeta med hälsa och säkerhet.

Inom losshållning kommer den primära påverkan från fossilt utsläpp och håll-barhetsarbetet fokuseras på fortsatt arbete inom hälsa och säkerhet.

På deponier, bergtäkter och miljöanläggningar ligger den primära påverkan i hur hantering av massor sker. Inom hållbarhetsarbetet ligger fokus på återvinning och återanvändning av massor tillsammans med tur- och returtransporter samt hälsa och säkerhet.

Inom markförädlingsprojekt ligger det primära hållbarhetsarbetet på återanvändning av massor och tur- och returtransporter samt hälsa och säkerhet.