Taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen

Från och med 2021 omfattas Bellman Group av de krav som följer av artikel 8 i EU:s taxonomiförordning EU 2020/852 (”EU-Taxonomin”). För 2021 ska andelen av ett bolags ekonomiska verksamheter som omfattas av EU-taxonomin presenteras.

Bellman Groups omfattning av EU taxonomin

De verksamheter som omfattas är följande:

Tjänster avseende vägtransport av gods
Inom koncernen erbjuds flertalet olika typer av transporttjänster med lastbil vilket omfattas i EU-taxonomin av kategori 6.6 Tjänster avseende vägtransport av gods avseende målet att begränsa klimatförändringarna. Alla koncernens lastbilar är EURO 6 klassificerade. För att möjliggöra flexibilitet använder sig Bellman Group av underentreprenörer för att möta kunders behov. De transporttjänster som koncernen själva utför bedöms omfattas av EU-taxonomin medan de transporttjänster som utförs genom underentreprenörer bedöms inte omfattas av EU-taxonomin.

Materialåtervinning av ofarligt avfall
I dotterbolaget Norrvidinge bedrivs återvinnings- och sorteringsstationer vilket omfattas av kategori 5.9 Materialåtervinning av ofarligt avfall avseende målet att begränsa klimatförändringarna. Vidare bedriver flera av dotterbolagen deponier där primärt inerta jordmassor och schaktmassor tas emot och återvinns. Då materialet i dessa fall används som återfyllnad och/eller till återfyllnadsändamål bedöms denna typ av verksamhet inte omfattas av kategori 5.9 i EU-taxonomin.

Inköp av taxonomi-relaterade produkter och tjänster
Enligt EU-taxonomin medges även inkludering av kapitalutgifter och driftsutgifter som relaterar till inköp av produkter och tjänster hänförliga till verksamheter vilka omfattas av EU-taxonomin men som inte genererar intäkter som är direkt förknippade med verksamheten i fråga. Förutsatt att dessa inköp bidrar till utsläppsminskningar och/eller att leverantörens ekonomiska verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Baserat på genomförd utvärdering har inköp och leasing av personbilar bedömts vara relevanta (kategori 6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon). Koncernens personbilar är inte förknippade med externa intäkter utan används för att stödja vår övriga verksamhet. För att inköp och leasing av personbilar således ska anses omfattas av EU-taxonomin ska personbilarna bidra till att målverksamheten blir koldioxidsnål eller leda till minskade växthusgasutsläpp samt omfattas av de tekniska granskningskriterier som definierats i den delegerade akten. Baserat på tillgänglig information per sista december 2021, har vi tolkat detta som att endast personbilar med utsläpp om högst 50 g/km kan inkluderas. Koncernen har under året köpt in eller leasat flertalet laddhybrider med utsläpp under 50 g/km.

Läs mer under avsnittet för Taxonomi i vår Hållbarhetsrapport 2021.

Nyckeltal Total MSEK Andelen som omfattas av
taxonomin (%)
Andelen som inte omfattas
av taxonomin (%)
Omsättning 2 861,4 17 83
Kapitalutgifter (CAPEX) 439,7 4 96
Driftsutgifter (OPEX) 96,7 24 76

← scrolla →