Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutligt förfall den 10 februari 2026. Emissionen var kraftigt övertecknad med investerarintressen på cirka tre gånger den emitterade volymen.

Bellman Group avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I samband med den genomförda transaktionen kommer Bellman Group påkalla fullständig förtida inlösen av bolagets existerande utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553, ytterligare information om detta kommer att pressmeddelas separat.

Arctic Securities och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson och Mannheimer Swartling har agerat legala rådgivare.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 21.00 den 27 januari 2021.